poniedziałek, 7 listopada 2016

Zadośćuczynienie oraz odszkodowanie z OC sprawcy

Zadośćuczynienie oraz odszkodowanie z OC sprawcy


Autor: Joanna Izik


Posiadanie aktualnego OC jest obowiązkiem każdego właściciela samochodu. Jest to ubezpieczenie, które ma za zadanie chronić przede wszystkim osoby będące poszkodowanymi w wypadku spowodowanym przez pojazd.


Oznacza to zatem, iż poszkodowany może wówczas domagać się rekompensaty poniesionych szkód. Co należy wiedzieć na temat roszczeń z tytułu OC sprawcy?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy

Zadośćuczynienie jest jednym z dwóch rodzajów roszczeń przysługujących z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Zgodnie z art. 445 § 1 k.c sąd może bowiem orzec o przyznaniu pewnej kwoty tytułem zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną rozstrojem zdrowia bądź uszkodzeniem ciała w zdarzeniu komunikacyjnym. Zadośćuczynienie jest zatem rekompensatą za straty zdrowotne spowodowane wypadkiem, jak złamania, zranienia czy stłuczenia.

Należy podkreślić, iż świadczenie wypłacane tytułem zadośćuczynienia ma charakter jednorazowy, a jego zasadniczym celem jest zrekompensowanie leczenia, cierpienia i bólu czy przymusowej rezygnacji z planów w wyniku doznanej szkody.

Wysokość przyznanego zadośćuczynienia zależy jednak od kilku czynników. Przede wszystkim jest ona zależna od wielkości oraz charakteru następstw wypadku, zarówno tych, które wystąpiły bezpośrednio po zdarzeniu, jak również tych, które mogą pojawić się w przyszłości.

Wśród innych czynników, które mają wpływ na wysokość świadczenia wymienić należy wiek osoby poszkodowanej, skutki zdrowotne wypadku, w tym również stopień oszpecenia ciała, konieczność długotrwałego leczenia skutkującego przymusem zmiany dotychczasowego trybu życia lub dłuższej rozłąki z rodziną.

W celu otrzymania zadośćuczynienia poszkodowany musi zgłosić szkodę z żądaniem zadośćuczynienia do zakładu ubezpieczeń, u którego sprawca wypadku wykupił polisę OC. Po zbadaniu przez ubezpieczyciela okoliczności wypadku oraz potwierdzenia swojej odpowiedzialności zostanie wypłacone zadośćuczynienie. W rzeczywistości często jednak zdarza się, iż kwota zadośćuczynienia nie jest satysfakcjonująca dla poszkodowanego i nie rekompensuje ona w pełni doznanych szkód. Wówczas ma on prawo dochodzenia swych roszczeń w celu otrzymania pełnej kwoty.

Odszkodowanie z OC sprawcy

Drugim rodzajem roszczenia przysługującego z OC sprawcy jest odszkodowanie. Zgodnie z art. 444 § 1 k.c poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może żądać od sprawcy odszkodowania za uszkodzenia ciała oraz rozstrój zdrowia, jak również za wszelkie koszty związane z leczeniem czy rekonwalescencją, a także wówczas, gdy w wyniku doznanych obrażeń zmniejszyły się widoki powodzenia w przyszłości. Natomiast zgodnie z art. 444 § 2 k.c poszkodowany, który w wyniku wypadku całkowicie bądź częściowo utracił możliwość wykonywania zawodu, może domagać się renty.

Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny z OC sprawcy, poszkodowany, podobnie jak w przypadku roszczenia zadośćuczynienia, musi zgłosić szkodę do właściwego zakładu ubezpieczeń oraz przedstawić swoje żądania wskazując konkretną kwotę odszkodowania. Żądanie swoje należy poprzeć odpowiednimi dowodami w postaci rachunków za leczenie, rehabilitację, oraz wszelkich innych kosztów związanych z powrotem poszkodowanego do zdrowia.

W przypadku, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nie godzi się na wypłacenie odszkodowania w żądanej kwocie, warto domagać się swoich roszczeń, nawet jeśli oznacza to wejście na drogę sądową.


Przeczytaj również: Zadośćuczynienie oraz odszkodowania z OC sprawcy

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Kredyt z polisą - co warto wiedzieć

Kredyt z polisą - co warto wiedzieć


Autor: Barbara Lisowska


Bancassurance, czyli sprzedaż polis ubezpieczeniowych przez banki, stanowi istotny udział w rynku ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń na życie.


Tego typu produkty sprzedawane są przeważnie wraz z kredytem. W latach 2011-2016 liczne kontrole wykazały szereg nieprawidłowości w treściach umów, które wiązały banki oraz ubezpieczycieli z klientami. Sprawdźmy zatem, na czym dokładnie polega funkcjonowanie tego kanału sprzedaży polis.

Czym jest bancassurance

Bancassurance to nic innego, jak dystrybucja produktów ubezpieczeniowych przez banki, które współpracują z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Dzięki temu ubezpieczyciele mogą obniżyć koszty akwizycji ubezpieczeń, natomiast banki mają możliwość dodatkowego zarobku przy sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, na przykład wraz z pożyczkami czy kredytami. Z kolei dla klientów ma to przynieść korzyść w postaci ochrony na wypadek zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem: inwalidztwa, śmierci, utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy bądź poważnej choroby. Wówczas obowiązek spłaty całości bądź raty kredytu spoczywać będzie na ubezpieczycielu. Bank natomiast zabezpieczenia swoje interesy stosownymi zapisami w umowie z klientem, czyli tzw. cesją ubezpieczenia.

Cesja ubezpieczenia na bank

Cesja z umowy ubezpieczenia kredytu bankowego, jak wyżej wskazaliśmy, jest formą zabezpieczenia interesów kredytodawcy. Klient, który podpisuje umowę kredytu, w tym przypadku zawiera również umowę ubezpieczenia nieruchomości połączoną z przelewem wierzytelności na bank. Umowa takiej cesji standardowo zawiera następujące dane:

  • przedmiot cesji, czyli przedmiot kredytowania,
  • określenie cesjonariusza, czyli banku,
  • kwota cesji odpowiadająca wartości nieruchomości,
  • data ustanowienia cesji,
  • podpis oraz pieczęć osoby, która przyjmuje zawiadomienie o cesji w imieniu ubezpieczyciela

Przeniesienie wierzytelności na bank w formie cesji skutkuje tym, iż to bank, jako podmiotowy cesjonariusz, zostaje niejako podstawiony w miejsce właściciela nieruchomości, zatem to wobec banku ubezpieczyciel jest zobowiązany do realizacji wypłaty odszkodowania w razie zaistnienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia. Dla klienta, czyli kredytobiorcy, który podpisał umowę z bankiem, oznacza to, iż w razie zaistnienia szkody, ubezpieczyciel wypłaci bankowi odszkodowanie, które zostanie przeznaczone na pokrycie rat kredytu. W przypadku jednak, gdy wysokość odszkodowania przewyższy kwotę kredytu, która pozostała do spłaty, bank zwróci klientowi nadwyżkę.

Nieprawidłowości w kanale bancassurance


Nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich, w wyniku kontroli zakwestionowano wiele zapisów w umowach polis ubezpieczeniowych sprzedawanych wraz z innymi produktami bankowymi. Rzecznik Finansowy w Polsce zwrócił uwagę na fakt, iż “konsumentom niemal na siłę sprzedawano nieadekwatne do ich potrzeb polisy inwestycyjne”.

Z kolei w wyniku kontroli UOKIK oraz KNF na ubezpieczycieli nałożono kary, natomiast banki zostały zmuszone do wyksięgowania zysków płynących ze sprzedaży polis ubezpieczeniowych powiązanych z produktem bankowym.

Warto również podkreślić, iż do Rzecznika Finansowego wpłynęło wiele skarg konsumentów, którzy zarzucali instytucjom bankowym sprzedanie im iluzorycznego ubezpieczenia. Zdarzały się bowiem przypadki zaniżania lub nawet odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku zaistnienia zdarzenia, a także opieszałości ubezpieczycieli w zakresie likwidacji szkody.

W opracowanym przez Rzecznika Finansowego Aneksie do Raportu Bancassurance można znaleźć liczne przykłady składanych skarg opisujących konkretne przypadki oferowania klientom produktów niedopasowanych do ich potrzeb bądź niedostatecznego informowania ich o zakresie ubezpieczenia.

Ryzykowne polisy inwestycyjne w pakiecie

Kolejną kwestią, którą należy poruszyć jest zawarcie z bankiem umowy kredytu z polisą inwestycyjną. Banki, kusząc klientów minimalną marżą kredytową oferowały wykupienie długoterminowej polisy inwestycyjnej. W praktyce jednak polisa pochłaniała spore pieniądze, nie gwarantując przy tym żadnego zysku. Z kolei jej wcześniejsze rozwiązanie oznaczało dla klienta konieczność poniesienia bardzo wysokiej opłaty likwidacyjnej.

Należy jednak wiedzieć, iż te horrendalnie wysokie opłaty likwidacyjne zostały uznane za niezgodne z prawem, a klienci, którzy zostali “nabici” w zakup tego typu produktów, mają prawo dochodzenia swych roszczeń przed sądem. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata bądź radcy prawnego, który pomoże skutecznie odzyskać niesłusznie pobraną opłatę likwidacyjną.

Pamiętajmy również o tym, iż zgodnie z rekomendacją T, która została wprowadzona przez KNF w kwietniu 2015 roku, bank nie ma prawa żądać od nas zakupu obowiązkowego ubezpieczenia wraz z kredytem. Decyzja o tym, czy zaciągniemy kredyt wraz z polisą ubezpieczeniową, jest zatem naszym indywidualnym wyborem.


Warto przeczytać: odzyskiwanie opłat likwidacyjnych

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.