poniedziałek, 7 listopada 2016

Zadośćuczynienie oraz odszkodowanie z OC sprawcy

Zadośćuczynienie oraz odszkodowanie z OC sprawcy


Autor: Joanna Izik


Posiadanie aktualnego OC jest obowiązkiem każdego właściciela samochodu. Jest to ubezpieczenie, które ma za zadanie chronić przede wszystkim osoby będące poszkodowanymi w wypadku spowodowanym przez pojazd.


Oznacza to zatem, iż poszkodowany może wówczas domagać się rekompensaty poniesionych szkód. Co należy wiedzieć na temat roszczeń z tytułu OC sprawcy?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy

Zadośćuczynienie jest jednym z dwóch rodzajów roszczeń przysługujących z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Zgodnie z art. 445 § 1 k.c sąd może bowiem orzec o przyznaniu pewnej kwoty tytułem zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną rozstrojem zdrowia bądź uszkodzeniem ciała w zdarzeniu komunikacyjnym. Zadośćuczynienie jest zatem rekompensatą za straty zdrowotne spowodowane wypadkiem, jak złamania, zranienia czy stłuczenia.

Należy podkreślić, iż świadczenie wypłacane tytułem zadośćuczynienia ma charakter jednorazowy, a jego zasadniczym celem jest zrekompensowanie leczenia, cierpienia i bólu czy przymusowej rezygnacji z planów w wyniku doznanej szkody.

Wysokość przyznanego zadośćuczynienia zależy jednak od kilku czynników. Przede wszystkim jest ona zależna od wielkości oraz charakteru następstw wypadku, zarówno tych, które wystąpiły bezpośrednio po zdarzeniu, jak również tych, które mogą pojawić się w przyszłości.

Wśród innych czynników, które mają wpływ na wysokość świadczenia wymienić należy wiek osoby poszkodowanej, skutki zdrowotne wypadku, w tym również stopień oszpecenia ciała, konieczność długotrwałego leczenia skutkującego przymusem zmiany dotychczasowego trybu życia lub dłuższej rozłąki z rodziną.

W celu otrzymania zadośćuczynienia poszkodowany musi zgłosić szkodę z żądaniem zadośćuczynienia do zakładu ubezpieczeń, u którego sprawca wypadku wykupił polisę OC. Po zbadaniu przez ubezpieczyciela okoliczności wypadku oraz potwierdzenia swojej odpowiedzialności zostanie wypłacone zadośćuczynienie. W rzeczywistości często jednak zdarza się, iż kwota zadośćuczynienia nie jest satysfakcjonująca dla poszkodowanego i nie rekompensuje ona w pełni doznanych szkód. Wówczas ma on prawo dochodzenia swych roszczeń w celu otrzymania pełnej kwoty.

Odszkodowanie z OC sprawcy

Drugim rodzajem roszczenia przysługującego z OC sprawcy jest odszkodowanie. Zgodnie z art. 444 § 1 k.c poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może żądać od sprawcy odszkodowania za uszkodzenia ciała oraz rozstrój zdrowia, jak również za wszelkie koszty związane z leczeniem czy rekonwalescencją, a także wówczas, gdy w wyniku doznanych obrażeń zmniejszyły się widoki powodzenia w przyszłości. Natomiast zgodnie z art. 444 § 2 k.c poszkodowany, który w wyniku wypadku całkowicie bądź częściowo utracił możliwość wykonywania zawodu, może domagać się renty.

Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny z OC sprawcy, poszkodowany, podobnie jak w przypadku roszczenia zadośćuczynienia, musi zgłosić szkodę do właściwego zakładu ubezpieczeń oraz przedstawić swoje żądania wskazując konkretną kwotę odszkodowania. Żądanie swoje należy poprzeć odpowiednimi dowodami w postaci rachunków za leczenie, rehabilitację, oraz wszelkich innych kosztów związanych z powrotem poszkodowanego do zdrowia.

W przypadku, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nie godzi się na wypłacenie odszkodowania w żądanej kwocie, warto domagać się swoich roszczeń, nawet jeśli oznacza to wejście na drogę sądową.


Przeczytaj również: Zadośćuczynienie oraz odszkodowania z OC sprawcy

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Kredyt z polisą - co warto wiedzieć

Kredyt z polisą - co warto wiedzieć


Autor: Barbara Lisowska


Bancassurance, czyli sprzedaż polis ubezpieczeniowych przez banki, stanowi istotny udział w rynku ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń na życie.


Tego typu produkty sprzedawane są przeważnie wraz z kredytem. W latach 2011-2016 liczne kontrole wykazały szereg nieprawidłowości w treściach umów, które wiązały banki oraz ubezpieczycieli z klientami. Sprawdźmy zatem, na czym dokładnie polega funkcjonowanie tego kanału sprzedaży polis.

Czym jest bancassurance

Bancassurance to nic innego, jak dystrybucja produktów ubezpieczeniowych przez banki, które współpracują z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Dzięki temu ubezpieczyciele mogą obniżyć koszty akwizycji ubezpieczeń, natomiast banki mają możliwość dodatkowego zarobku przy sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, na przykład wraz z pożyczkami czy kredytami. Z kolei dla klientów ma to przynieść korzyść w postaci ochrony na wypadek zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem: inwalidztwa, śmierci, utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy bądź poważnej choroby. Wówczas obowiązek spłaty całości bądź raty kredytu spoczywać będzie na ubezpieczycielu. Bank natomiast zabezpieczenia swoje interesy stosownymi zapisami w umowie z klientem, czyli tzw. cesją ubezpieczenia.

Cesja ubezpieczenia na bank

Cesja z umowy ubezpieczenia kredytu bankowego, jak wyżej wskazaliśmy, jest formą zabezpieczenia interesów kredytodawcy. Klient, który podpisuje umowę kredytu, w tym przypadku zawiera również umowę ubezpieczenia nieruchomości połączoną z przelewem wierzytelności na bank. Umowa takiej cesji standardowo zawiera następujące dane:

 • przedmiot cesji, czyli przedmiot kredytowania,
 • określenie cesjonariusza, czyli banku,
 • kwota cesji odpowiadająca wartości nieruchomości,
 • data ustanowienia cesji,
 • podpis oraz pieczęć osoby, która przyjmuje zawiadomienie o cesji w imieniu ubezpieczyciela

Przeniesienie wierzytelności na bank w formie cesji skutkuje tym, iż to bank, jako podmiotowy cesjonariusz, zostaje niejako podstawiony w miejsce właściciela nieruchomości, zatem to wobec banku ubezpieczyciel jest zobowiązany do realizacji wypłaty odszkodowania w razie zaistnienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia. Dla klienta, czyli kredytobiorcy, który podpisał umowę z bankiem, oznacza to, iż w razie zaistnienia szkody, ubezpieczyciel wypłaci bankowi odszkodowanie, które zostanie przeznaczone na pokrycie rat kredytu. W przypadku jednak, gdy wysokość odszkodowania przewyższy kwotę kredytu, która pozostała do spłaty, bank zwróci klientowi nadwyżkę.

Nieprawidłowości w kanale bancassurance


Nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich, w wyniku kontroli zakwestionowano wiele zapisów w umowach polis ubezpieczeniowych sprzedawanych wraz z innymi produktami bankowymi. Rzecznik Finansowy w Polsce zwrócił uwagę na fakt, iż “konsumentom niemal na siłę sprzedawano nieadekwatne do ich potrzeb polisy inwestycyjne”.

Z kolei w wyniku kontroli UOKIK oraz KNF na ubezpieczycieli nałożono kary, natomiast banki zostały zmuszone do wyksięgowania zysków płynących ze sprzedaży polis ubezpieczeniowych powiązanych z produktem bankowym.

Warto również podkreślić, iż do Rzecznika Finansowego wpłynęło wiele skarg konsumentów, którzy zarzucali instytucjom bankowym sprzedanie im iluzorycznego ubezpieczenia. Zdarzały się bowiem przypadki zaniżania lub nawet odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku zaistnienia zdarzenia, a także opieszałości ubezpieczycieli w zakresie likwidacji szkody.

W opracowanym przez Rzecznika Finansowego Aneksie do Raportu Bancassurance można znaleźć liczne przykłady składanych skarg opisujących konkretne przypadki oferowania klientom produktów niedopasowanych do ich potrzeb bądź niedostatecznego informowania ich o zakresie ubezpieczenia.

Ryzykowne polisy inwestycyjne w pakiecie

Kolejną kwestią, którą należy poruszyć jest zawarcie z bankiem umowy kredytu z polisą inwestycyjną. Banki, kusząc klientów minimalną marżą kredytową oferowały wykupienie długoterminowej polisy inwestycyjnej. W praktyce jednak polisa pochłaniała spore pieniądze, nie gwarantując przy tym żadnego zysku. Z kolei jej wcześniejsze rozwiązanie oznaczało dla klienta konieczność poniesienia bardzo wysokiej opłaty likwidacyjnej.

Należy jednak wiedzieć, iż te horrendalnie wysokie opłaty likwidacyjne zostały uznane za niezgodne z prawem, a klienci, którzy zostali “nabici” w zakup tego typu produktów, mają prawo dochodzenia swych roszczeń przed sądem. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata bądź radcy prawnego, który pomoże skutecznie odzyskać niesłusznie pobraną opłatę likwidacyjną.

Pamiętajmy również o tym, iż zgodnie z rekomendacją T, która została wprowadzona przez KNF w kwietniu 2015 roku, bank nie ma prawa żądać od nas zakupu obowiązkowego ubezpieczenia wraz z kredytem. Decyzja o tym, czy zaciągniemy kredyt wraz z polisą ubezpieczeniową, jest zatem naszym indywidualnym wyborem.


Warto przeczytać: odzyskiwanie opłat likwidacyjnych

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

piątek, 14 października 2016

Jak oszczędzają kobiety?

Jak oszczędzają kobiety?


Autor: Barbara Lisowska


Chociaż na temat kobiet i finansów krąży wiele stereotypów, badania potwierdzają, że to panie częściej zarządzają domowym budżetem oraz lepiej kontrolują swoje wydatki.


Jednocześnie martwić może fakt, że wielu Polaków nie myśli o swojej finansowej przyszłości i nie oszczędza na emeryturę.

Polki chcą mieć możliwości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy przeprowadziła badanie, w którym wyodrębniła trzy grupy wykazujące odmienne postawy wobec oszczędzania. Jak się okazało, większość kobiet należy do tzw. segmentu “Chcę mieć możliwości”. W grupie tej znalazło się aż 61 proc. pań i niecałe 40 proc. mężczyzn. Niemal co druga kobieta przyznała, że w kwestiach dotyczących oszczędzania i inwestowania, ufa swojej intuicji. Panie należące do grupy “Chcę mieć możliwości” wykazują się rozsądkiem i przezornością, dlatego trzymają środki finansowe na koncie osobistym. Rzadko również wybierają produkty z innego banku niż ten, w którym mają rachunek rozliczeniowy.

Wydatki pod kontrolą

W trakcie omawianego badania zapytano również Polaków, czy kontrolują swoje wydatki. 37 proc. kobiet przyznało, że stara się monitorować, na co przeznacza pieniądze. Dla porównania kontrolę wydatków zadeklarowało jedynie 23 proc. mężczyzn. Pomimo że panie interesują się finansami w znacznie mniejszym stopniu niż panowie, lepiej radzą sobie z zarządzaniem domowym budżetem.

Kobiety częściej planują swoje wydatki w perspektywie miesiąca, a nawet roku. W zależności od płci Polacy deklarują odmienne cele oszczędzania. 26 proc. pań odkłada pieniądze, nie kierując się żadną wyraźną potrzebą lub oszczędza na drobne przyjemności, jednak wbrew obiegowym opiniom to panowie częściej podejmują spontaniczne decyzje finansowe. Niestety, zarówno mężczyźni, jak i kobiety wykazują małe zainteresowanie odkładaniem środków na emeryturę. Deklarację taką złożyło jedynie 17 proc. pań i 14 proc. panów. Widać więc, że pomimo odmiennych postaw wobec oszczędzania, większość Polaków nie troszczy się o swoją finansową przyszłość.

Pożyczka na niespodziewane wydatki

Pożyczki krótkoterminowe są coraz częściej wybieranym przez Polaków sposobem na uporanie się z okresowymi trudnościami finansowymi. W niespodziewanej sytuacji z chwilówki skorzystałoby 44 proc. kobiet i 35 proc. mężczyzn. Panie są nie tylko bardziej skłonne do sięgania po produkty pozabankowe, lecz także lepiej analizują podpisywane przed zaciągnięciem pożyczki dokumenty. Kobiety także częściej konsultują umowę chwilówki z bliskimi.

W związku z tym, że firmy pożyczkowe starają się, aby ich usługi jak najlepiej odpowiadały potrzebom klientów, mają w swojej ofercie pożyczki dla kobiet. Panie mogą przeznaczyć pożyczone pieniądze na dowolny cel, a wypełnienie niezbędnych formalności nie powinno im zająć więcej niż kilkanaście minut. Dzięki pożyczkom przez internet panie zyskują jeszcze większą swobodę na rynku usług finansowych.


Zobacz również: pożyczki dla kobiet i inne porady finansowe

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Czym się kierować wybierając firmę pożyczkową?

Czym się kierować wybierając firmę pożyczkową?


Autor: Barbara Lisowska


Z roku na rok pożyczki krótkoterminowe cieszą się coraz większą popularnością. Nic w tym dziwnego, biorąc pod uwagę, że chwilówki to niezwykle szybki i wygodny sposób na zasilenie domowego budżetu.


Kiedy zaskoczą nas niespodziewane wydatki lub potrzebujemy pilnie dodatkowych pieniędzy, pożyczka przez internet jest często jedynym rozwiązaniem. Zanim jednak zdecydujemy się na skorzystanie z usług instytucji pozabankowej, powinniśmy wiedzieć, na co zwrócić uwagę, aby wybrać jak najkorzystniejszą ofertę.

Wiarygodność pożyczkodawcy

Aby mieć pewność, że firma, z którą chcemy nawiązać współpracę, jest uczciwym pożyczkodawcą, powinniśmy w pierwszej kolejności sprawdzić jej wiarygodność. W tym celu najlepiej zweryfikować, czy dana instytucja znajduje się w Rejestrze Firm Pożyczkowych prowadzonym przez Związek Firm Pożyczkowych. ZFP wpisuje do rejestru tylko te firmy, które działają zgodnie z prawem i przestrzegają standardów etyki biznesu.

Koszty związane z udzieleniem pożyczki

Następną rzeczą, jaką warto wziąć pod uwagę podczas wyboru pożyczkodawcy, są wszelkie opłaty związane z udzieleniem zobowiązania. Informacje na temat wysokości oprocentowania nominalnego i RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania), a także wszelkiego rodzaju prowizji i opłat przygotowawczych otrzymamy od razu, gdy wybierzemy kwotę zobowiązania oraz termin jego spłaty. Porównując ze sobą całkowity koszt pożyczki, możemy sprawdzić, która oferta jest najlepsza. Gdy korzystamy z tzw. darmowych pożyczek, warto upewnić się, czy oferta nie zawiera żadnych ukrytych opłat.

Warunki umowy

Kiedy wybraliśmy już firmę pożyczkową, zdecydowaliśmy, ile pieniędzy potrzebujemy i na jak długi okres, powinniśmy dokładnie przeczytać umowę, którą otrzymamy od pożyczkodawcy. Dokument musi zawierać takie informacje jak: podstawowe dane dotyczące firmy pożyczkowej, czas trwania umowy, wszystkie koszty pożyczki, zasady i termin zwrotu zobowiązania oraz możliwość przedłużenia terminu spłaty pożyczki. Bardzo ważne są informacje dotyczące możliwości rezygnacji z chwilówki, zasady wcześniejszej spłaty pożyczki oraz konsekwencje nieterminowej spłaty zobowiązania. Pamiętajmy, aby nigdy nie podpisywać umowy, zanim jej nie przeczytamy.

Jeśli nie rozumiemy jakiegoś sformułowania, warto skonsultować się z przedstawicielem firmy pożyczkowej i wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Jeśli będziemy pamiętać o powyższych zasadach, szybkie pożyczki online staną się dla nas nie tylko wygodnym, lecz także bezpiecznym sposobem na uporanie się z chwilowymi trudnościami finansowymi.


Polecamy blog: szybkie pożyczki online i inne porady

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Budżet domowy dla singla

Budżet domowy dla singla


Autor: Barbara Lisowska


Bycie singlem wydaje się znacznie prostsze niż posiadanie gromadki dzieci oraz partnera, z którym musimy dzielić wydatki. Jednocześnie życie w pojedynkę bywa bardzo kosztowne.


Dlaczego? Większa swoboda, częstsze jadanie poza domem, a przede wszystkim brak poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. Jeśli jesteś singlem i szukasz sposobu na oszczędzanie, zacznij od przygotowania domowego budżetu.

Wydatki stałe i okazjonalne

Pierwszą rzeczą, o jaką należy zadbać, przygotowując budżet domowy, jest spis wszystkich wydatków. Zrób listę podzieloną na dwie rubryki. W jednej z nich powinny znaleźć się wydatki stałe (czynsz, rachunki, rata kredytu), w drugiej zakupy, które robisz sporadycznie (ubrania, buty, kosmetyki, żywność).

Wynajmowanie samodzielnego mieszkania to w zależności od miasta koszt rzędu 1500-2000 zł. W przeciwieństwie do singli osoby żyjące w związku mogą dzielić się opłatami za lokum, co wpływa korzystnie na ich budżet. Jeśli żyjesz w pojedynkę i chcesz zmniejszyć miesięczne koszty utrzymania, zastanów się nad wynajęciem większego mieszkania i dzielenia go ze znajomymi. Przeanalizuj, na co wydajesz najwięcej pieniędzy. Zacznij gotować w domu, a samochód zastąp rowerem. Szybko przekonasz się, że w twoim portfelu zostanie nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Kontroluj się sam

Gdy dzielisz konto z partnerem, twoje decyzje finansowe są poddawane regularnej kontroli. Nie możesz bezkarnie kupować nowych ubrań i butów, jeździć na drogie wycieczki oraz ulegać wszystkim słabościom. W większości związków przynajmniej jedna osoba wykazuje dużą skrupulatność i rozsądek w wydawaniu wspólnych pieniędzy, co znacznie ułatwia oszczędzanie. Single muszą w takich wypadkach liczyć na siebie. Nawet najlepiej zaplanowany budżet domowy nie będzie pomocny, jeśli nie wykażesz się odrobiną samodyscypliny. Staraj się robić przemyślane zakupy i zawsze zabieraj ze sobą do sklepu wcześniej przygotowaną listę. Wybieraj produkty z długim terminem przydatności spożycia i tylko w takiej ilości, którą dasz radę zjeść. Przelicz, ile kosztują cię “drobne przyjemności” i postaraj się zrezygnować przynajmniej z części z nich.

A co z pożyczaniem?

Posiadanie wspólnego konta przekłada się na lepszą zdolność kredytową, tym bardziej, gdy obie osoby pracują i otrzymują stały dochód. Nie oznacza to jednak, że single nie mogą korzystać z oferty banków i firm pożyczkowych.

Osoby żyjące w pojedynkę powinny jednak dobrze szacować swoje możliwości finansowe. Jedna pensja oznacza, że w przypadku trudności ze spłatą długu nie będziesz mógł liczyć na pomoc partnera.

W razie pilnych wydatków rozważ wzięcie darmowej chwilówki, dzięki której nie będziesz musiał ponosić kosztów odsetek oraz dodatkowych opłat.


Zobacz również: wygodne pożyczki online

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Wszystko o pożyczkach za 0 zł

Wszystko o pożyczkach za 0 zł


Autor: Barbara Lisowska


Firmy pożyczkowe w przeciwieństwie do tradycyjnych banków mają dużą swobodę w ustalaniu wysokości opłat za udzielane zobowiązanie.


Z tego względu część pożyczkodawców całkowicie rezygnuje z dodatkowych kosztów i oferuje tzw. pożyczki za 0 zł. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać darmową chwilówkę?

Pożyczka dla nowych klientów

Większość instytucji pozabankowych oferuje darmową pożyczkę nowym klientom, którzy biorą w danej firmie swoją pierwszą chwilówkę. Jest to więc rodzaj promocji, dzięki której możemy sprawdzić jakość obsługi pożyczkodawcy, a przede wszystkim otrzymać gotówkę bez dodatkowych kosztów. “Pożyczka za 0 zł” oznacza, że będziemy musieli oddać dokładnie taką kwotę, jaką pożyczyliśmy, bez ponoszenia opłaty przygotowawczej, prowizji itp.

Szybko i bez zbędnych formalności

W związku z tym, że wszystkie firmy pożyczkowe starają się, aby ich oferta była jak najlepiej dopasowana do potrzeb klientów, nie wymagają wypełniania licznych formalności. Pamiętajmy jednak, że aby skorzystać z darmowej pożyczki, musimy spełniać wymagania stawiane przez pożyczkodawcę. Wszystkie niezbędne informacje na ten temat znajdziemy w regulaminie, zamieszczonym na stronie pożyczkodawcy. Procedura udzielania chwilówki jest przeważnie bardzo prosta i ogranicza się do kilku kroków. Wystarczy wejść na stronę firmy pożyczkowej, wybrać kwotę zobowiązania oraz termin spłaty, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny. Kolejnym etapem jest wysłanie opłaty weryfikacyjnej w celu potwierdzenia swojej tożsamości. Na koniec musimy już tylko poczekać na decyzję pożyczkową, którą otrzymamy w ciągu kilku chwil. Jeśli pożyczka została nam przyznana, pieniądze zostaną od razu przekazane na nasze konto. Darmową chwilówkę możemy przeznaczyć na dowolny cel.

Pamiętaj o spłacie pożyczki w terminie

Aby pożyczka, którą wzięliśmy, była faktycznie darmowa, musimy pamiętać, aby spłacić zobowiązanie w terminie wyznaczonym w umowie. W przeciwnym razie pożyczkodawca ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę oraz podjąć działania mające na celu zwrot pieniędzy. Za wysłane monity telefoniczne lub listowne zostanie pobrana wówczas dodatkowa opłata. Biorąc jednak pod uwagę, że sami wybieramy termin spłaty chwilówki, powinniśmy zaplanować domowy budżet w taki sposób, aby bez trudu oddać pieniądze na czas. Wiele firm pozabankowych docenia rzetelnych klientów, dlatego spłacając pożyczkę w terminie, mamy szansę otrzymać kolejne zobowiązanie na wyższą kwotę lub na znacznie atrakcyjniejszych warunkach.


Artykuł przygotowany we współpracy z portalem Przewodnik Pożyczkowy - wszystko o pożyczkach przez internet.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Nie możesz spłacić chwilówki w terminie? Dowiedz się, co robić

Nie możesz spłacić chwilówki w terminie? Dowiedz się, co robić


Autor: Barbara Lisowska


Kiedy decydujemy na wzięcie kredytu lub pożyczki, zazwyczaj nie myślimy o tym, że możemy mieć problem z ich spłatą. Zdarzają się jednak nieoczekiwane sytuacje (utrata pracy, choroba, wypadek), które uniemożliwiają nam oddanie długu na czas. Co powinniśmy wówczas zrobić?


Nie wpadaj w panikę

Bez względu na to, czy nie możemy oddać długu z przyczyn losowych, czy dlatego, że źle oszacowaliśmy swoje możliwości finansowe, musimy zastanowić się, jak skutecznie wyjść z kłopotów. Najgorszą strategią jest udawanie, że nic się nie stało, unikanie telefonów i ignorowanie SMS-ów przypominających o terminie spłaty pożyczki. W pierwszej kolejności warto skontaktować się z przedstawicielem firmy pożyczkowej. Biorąc pod uwagę, że chwilówka na 30 dni to zobowiązanie, które musimy oddać w całości, warto najpierw dowiedzieć się, czy istnieje możliwość, aby rozłożyć spłatę długu na raty. Będzie nam wówczas łatwiej wygospodarować potrzebną kwotę z miesięcznego budżetu, nawet jeśli okres spłaty chwilówki się przedłuży.

Refinansowanie pożyczki

Innym sposobem na uporanie się z zaległościami finansowymi może być refinansowanie pożyczki. Jest to usługa przeznaczona zarówno dla osób, które wzięły pożyczkę i nie oddały jej w terminie, jak i tych, które dopiero mają spłacić chwilówkę, ale wiedzą, że nie uda im się oddać długu na czas. Refinansowanie chwilówki polega na przekazaniu naszego zobowiązania innej firmie pożyczkowej, która spłaca nasz dług i podpisuje z nami nową umowę. Aby otrzymać pożyczkę refinansującą, musimy postępować podobnie jak w przypadku tradycyjnej chwilówki. Różnica polega na tym, że pieniądze trafią bezpośrednio na konto pożyczkodawcy, u którego mieliśmy dług. Dzięki refinansowaniu zyskujemy czas na spłatę zobowiązania i nie musimy ponosić kosztów odsetek za zwłokę.

Konsolidacja zobowiązań

Zdarza się, że mamy problem ze spłatą nie jednego, a kilku zobowiązań. Dobrze jest wówczas rozważyć wzięcie kredytu konsolidacyjnego. Każdy bank ma swoje zasady określające, jakiego rodzaju produkty finansowe podlegają konsolidacji (czy tylko zobowiązania bankowe, czy także chwilówki).

Rata kredytu konsolidacyjnego będzie z pewnością niższa niż suma rat, które płaciliśmy do tej pory, a w niektórych przypadkach otrzymamy także dodatkową sumę pieniędzy na dowolny cel. Pamiętajmy jednak, aby regularnie spłacać zaciągnięte zobowiązanie i przestrzegać ustalonego harmonogramu. W ten sposób uda nam się całkowicie wyjść z zadłużenia.


Polecamy wygodne chwilówki na 30 dni

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Refinansowanie pożyczki krok po kroku

Refinansowanie pożyczki krok po kroku


Autor: Barbara Lisowska


Pożyczki krótkoterminowe, zgodnie ze swoją nazwą, są przydzielane na krótki okres - przeważnie pieniądze musimy zwrócić już po 30 dniach.


Zdarza się jednak, że z jakiegoś powodu nie mamy wystarczającej kwoty na spłatę zobowiązania w terminie. Możemy wówczas skorzystać z tzw. refinansowania pożyczki. Na czym polega ta usługa i dla kogo jest przeznaczona?

Na czym polega refinansowanie pożyczki?

Refinansowanie pożyczki to rozwiązanie, z którego możemy skorzystać w dwóch przypadkach: wzięliśmy pożyczkę, zbliża się termin jej spłaty, ale wiemy, że nie uda nam się oddać zobowiązania na czas lub wówczas, gdy termin spłaty chwilówki już minął, ale w dalszym ciągu nie uregulowaliśmy długu. Decydując się na refinansowanie pożyczki, przekazujemy nasze zobowiązanie innej firmie pożyczkowej, która spłaca nasz dług i podpisuje z nami nową umowę na swoich warunkach. W praktyce przebieg refinansowania wygląda następująco:

 • Mamy dług w firmie A, którego nie możemy spłacić w terminie.

 • Składamy wniosek w firmie B o refinansowanie chwilówki. Proces udzielania pożyczki refinansującej jest taki sam jak tradycyjnej chwilówki. Wystarczy wejść na stronę wybranego pożyczkodawcy, zaznaczyć kwotę, jaką chcemy pożyczyć oraz termin jej spłaty, a następnie wypełnić wszystkie formalności. Różnica polega na tym, że pieniądze nie trafiają na nasze konto, tylko bezpośrednio na konto pożyczkodawcy, u którego mamy dług.

 • Podpisujemy umowę z firmą B na nowych zasadach.

 • Nasz dług w firmie A zostaje spłacony, co oznacza, że nie mamy wobec niej żadnych zobowiązań.

 • Spłacamy nową pożyczkę w firmie B zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie. Niektóre firmy dają klientom możliwość rozłożenia pożyczki refinansującej na wygodne raty, co znacznie ułatwia spłatę zobowiązania.

Korzyści z refinansowania chwilówki

Chociaż refinansowanie jest usługą płatną (za udzielenie nowej pożyczki i spłatę starej firma pożyczkowa pobiera prowizję), pozwala nam osiągnąć liczne korzyści. Przede wszystkim nie ponosimy kosztów odsetek za nieterminową spłatę długu. W skrajnych przypadkach może nas to uchronić przed podjęciem działań przez firmę windykacyjną. Dodatkowo zyskujemy czas na spłatę zadłużenia, a w zależności od wybranej firmy, możemy rozłożyć spłatę pożyczki na raty.

Pamiętajmy jednak, że pożyczkę refinansującą powinniśmy oddać w terminie ustalonym w umowie. W przeciwnym razie nowy pożyczkodawca naliczy odsetki za zwłokę. Warto więc dobrze zaplanować domowy budżet i ograniczyć zbędne wydatki, aby uregulować zobowiązanie na czas.


Zobacz również: refinansowanie pożyczki w mycredit.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

czwartek, 13 października 2016

Chwilówka na raty - dowiedz się, zanim weźmiesz

Chwilówka na raty - dowiedz się, zanim weźmiesz


Autor: Barbara Lisowska


Z każdym rokiem pożyczki online cieszą się coraz większą popularnością. Klienci doceniają je ze względu na możliwość wypełnienia wszystkich formalności przez internet, bez wychodzenia z domu.


Dodatkową zaletą chwilówek jest krótki czas oczekiwania na decyzję pożyczkową. Od pewnego czasu możemy również spłacać zobowiązania zaciągnięte przez internet w wygodnych ratach.

Połączenie pożyczki i kredytu

Przez długi czas osoby korzystające z dostępnych na rynku produktów finansowych stawały przed trudnym wyborem. Z jednej strony banki oferowały kredyty na duże kwoty, które można było spłacać w systemie ratalnym, z drugiej strony firmy pożyczkowe dawały możliwość pożyczenia pieniędzy szybko i bez zbędnych formalności. W związku z tym, że instytucje pozabankowe starają się dopasować ofertę maksymalnie do potrzeb klientów, najpierw zwiększono limity chwilówek, a następnie umożliwiono ich spłatę w wygodnych ratach. Co prawda nie wszyscy pożyczkodawcy mają w swojej ofercie pożyczki ratalne, jednak jest to trend, który z pewnością będzie się rozszerzał.

Proste zasady

Chwilówki ratalne nie różnią się specjalnie od tradycyjnych pożyczek przez internet. Aby otrzymać zobowiązanie, musimy wejść na stronę wybranego pożyczkodawcy, a następnie zaznaczyć kwotę, jaką chcemy pożyczyć oraz liczbę rat. W zależności od firmy, spłata pożyczki może zostać rozłożona na 12, 24, a nawet 36 miesięcy.

Pożyczki udzielane w ratach są przeważnie wyższe. Maksymalna kwota zobowiązania to kilkanaście tysięcy złotych. Jeśli już zdecydujemy, ile pieniędzy chcemy pożyczyć, musimy wypełnić wniosek i zarejestrować się w serwisie. Procedura jest krótka, jednak w wielu przypadkach zostaniemy poproszeni o przesłanie zaświadczenia o wysokości zarobków lub wyciągu z konta.

Po dokonaniu wszelkich formalności i przelaniu opłaty weryfikacyjnej musimy zaczekać na decyzję pożyczkową. Jeśli otrzymaliśmy zobowiązanie, pieniądze zostaną natychmiast przekazane na nasze konto.

Pamiętaj o terminowej spłacie pożyczki

Dzięki chwilówkom na raty możemy zaoszczędzić mnóstwo czasu. Nie musimy chodzić do banku, a wszystkie dokumenty możemy dostarczyć drogą elektroniczną. Nie zmienia to jednak faktu, że pożyczkę ratalną, podobnie jak kredyt, należy uregulować w wyznaczonym terminie.

To jedyny sposób, aby uniknąć płacenia dodatkowych odsetek. Pamiętajmy również, aby zapoznać się dokładnie z warunkami umowy o chwilówkę. Pismo zawiera harmonogram spłaty poszczególnych rat oraz wysokość wszystkich dodatkowych opłat.


Więcej informacji na temat pożyczek przez internet oraz kredytów znajdziesz na http://twojedolary.pl/

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Ile kosztują studia?

Ile kosztują studia?


Autor: Barbara Lisowska


Jeszcze tylko niecały miesiąc pozostał do rozpoczęcia roku akademickiego. Większość tegorocznych maturzystów już wie, gdzie będzie kontynuowała naukę, jednak warto mieć na uwadze, że przeprowadzka do dużego miasta to nie tylko większe możliwości i atrakcje, lecz także wyższe koszty utrzymania.


Ile wynosi miesięczny budżet żaka i skąd wziąć środki na sfinansowanie wszystkich wydatków?

(Bez)płatne studia

Bardzo często słyszy się, że studia dzienne są bezpłatne. Niestety, w rzeczywistości nawet studenci kierunków stacjonarnych muszą być przygotowani na konieczność częstego zaglądania do portfela. Wyjazd z domu rodzinnego oznacza zmianę miejsca zamieszkania, a co za tym idzie - wynajmem nowego lokum. Studenci mają do wyboru miejsce w akademiku, pokój w mieszkaniu studenckim lub stancję. Najmniej kosztownym rozwiązaniem jest oczywiście akademik. Miejsce w pokoju trzyosobowym to wydatek ok. 300 zł, natomiast za “jedynkę” żacy zapłacą nawet 600 zł. W przypadku mieszkań ceny są bardzo zróżnicowane i zależą w dużej mierze od lokalizacji (te położone w okolicach uczelni oraz centrum miasta są przeważnie najdroższe). Średni koszt wynajmu mieszkania dwuosobowego waha się w granicach od 1300 do 1700 zł. Do tej kwoty należy również doliczyć rachunki, którymi studenci mieszkający w akademikach nie muszą się martwić.

Jedzenie i życie towarzyskie

Rozpoczęcie studiów wiąże się także z samodzielnym utrzymaniem. Początkujący żacy szybko zauważają, że lodówka się sama nie napełni, a stos brudnego prania nie zniknie za sprawą czarodziejskiej różdżki. Wydatki na jedzenie, kosmetyki i środki czystości są w dużej mierze uzależnione od zawartości portfela. Można przyjąć, że dzienny koszt utrzymania to ok. 20 zł (600 zł miesięcznie), chociaż przygotowanie obiadu za mniej niż 5 zł to umiejętność, którą z czasem opanowuje niemal każdy student. Nowa uczelnia to także nowe znajomości, które młodzi ludzie chcą podtrzymywać. Życie towarzyskie to wydatek ok. 200 zł, chociaż im jest bujniejsze, tym droższe.

Jak sfinansować studia?

Opłaty za mieszkanie i jedzenie to tak naprawdę początek wydatków studenta. Oprócz tego żak musi uwzględnić w swoim budżecie bilet okresowy, książki i ksero, ubrania oraz koszty związane z dojazdami do domu. W zależności od wybranego ośrodka akademickiego miesięczny koszt studiów waha się od 1000 do nawet 2500 zł.

Szczęście mają ci studenci, którzy mogą liczyć na wsparcie finansowe rodziców. Pozostałe osoby podejmują się prac dorywczych lub korzystają z kredytów studenckich. W związku z tym, że w tym roku weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady przyznawania kredytów studenckich, o wsparcie ze strony banku mogą się ubiegać również te osoby, które dopiero złożyły podanie na studia.

Minimalna miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi obecnie 400 zł, natomiast maksymalna - 1000 zł. Studenci, którzy posiadają stałe zatrudnienie, mogą się także starać o pożyczkę przez internet. Jest to rozwiązanie pozwalające na szybkie uporanie się z nieoczekiwanymi wydatkami. Osoby korzystające z chwilówek powinny jednak pamiętać o terminowej spłacie zobowiązania. Dzięki temu nie będą musiały płacić dodatkowych odsetek, a w przyszłości otrzymają pożyczkę na znacznie większą kwotę.


Chcesz poznać proste sposoby na oszczędzanie? Interesują cię ciekawostki ze świata finansów. Wejdź na http://prywatne-finanse.pl/

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

4 rzeczy, o których warto wiedzieć, gdy rezygnujesz z pożyczki

4 rzeczy, o których warto wiedzieć, gdy rezygnujesz z pożyczki


Autor: Barbara Lisowska


Zdarza się, że gdy potrzebujemy pilnie gotówki, podejmujemy decyzje zbyt pochopnie i bez zastanowienia.


Nie porównujemy ofert pożyczkodawców i nie czytamy dokładnie warunków umowy. W konsekwencji musimy ponieść opłaty, na które nie byliśmy przygotowani. Zgodnie z prawem możemy jednak odstąpić od umowy pożyczki. W jaki sposób? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Pamiętaj o terminach

Zasady określające, kiedy i na jakiej podstawie możemy odstąpić od umowy pożyczki, reguluje ustawa o kredycie konsumenckim. Zgodnie z zapisami ustawy możemy zrezygnować z zaciągniętej pożyczki w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Jest to reguła, która dotyczy zarówno kredytów bankowych, jak i zobowiązań udzielanych przez firmy pożyczkowe. Co istotne, osoba, która chce zrezygnować z pożyczki, nie musi podawać powodów swojej decyzji. Nie ma więc znaczenia, czy zmieniliśmy zdanie, znaleźliśmy firmę, która oferuje szybkie pożyczki online na atrakcyjniejszych warunkach, czy udało nam się zgromadzić potrzebną sumę w inny sposób.

Dopełnij formalności

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, aby odstąpienie od umowy pożyczki miało moc prawną, musi być złożone w formie pisemnej. Pożyczkodawca ma obowiązek udostępnić nam wzór takiego dokumentu wraz z umową. Gdyby tak się nie stało, możemy sami przygotować odpowiednie pismo (wszystkie wytyczne znajdziemy bez trudu w internecie). Następnie musimy przekazać dokument pożyczkodawcy. Najlepiej, gdy złożymy pismo bezpośrednio w siedzibie firmy, która udzieliła nam pożyczki. Jeśli wysyłamy dokument drogą elektroniczną, warto upomnieć się o potwierdzenie jego odbioru.

Pieniądze należy zwrócić

Kiedy przekażemy pożyczkodawcy pismo informujące o rezygnacji z chwilówki, musimy zwrócić otrzymane pieniądze w terminie przewidzianym w umowie (zazwyczaj jest to 30 dni). Pamiętajmy jednak, że wysokość odsetek zostanie naliczona wprost proporcjonalnie do czasu, w którym dysponowaliśmy pożyczonymi pieniędzmi. Warto więc skontaktować się z przedstawicielem firmy pożyczkowej w dniu, w którym chcemy uregulować należność, aby wiedzieć, jaką dokładnie kwotę musimy zwrócić. Pożyczkodawca ze swojej strony jest zobowiązany oddać nam wszelkie koszty związane z udzieleniem pożyczki z wyjątkiem tzw. opłaty przygotowawczej i notarialnej.

Dowiedz się, czy nie masz żadnych zobowiązań

Na koniec warto zwrócić się do pożyczkodawcy z prośbą o wystawienie pisma potwierdzającego uregulowanie przez nas wszystkich należności. Będziemy mieć wówczas pewność, że firma pożyczkowa nie ma wobec nas żadnych roszczeń.


Polecamy również: szybkie pożyczki przez internet - sposób na nieplanowane wydatki lub niepowtarzalne okazje

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak pomnożyć oszczędności?

Jak pomnożyć oszczędności?


Autor: Marcin Łukasiewicz


Jeśli posiadasz zgromadzony kapitał zapewne zadajesz sobie pytania o to, w jaki sposób możesz je pomnożyć. Możliwości jest wiele, warto zatem przyjrzeć się temu, który z polecanych przez finansistów będzie najbardziej odpowiedni w stosunku do własnych potrzeb i oczekiwań.


Podejmowanie decyzji o sposobie lokaty kapitału nie jest łatwe. Większość osób, które stoi przed takim wyzwaniem nie zdaje sobie często sprawy z tego, że nie istnieje sposób idealny, który będzie w stanie zagwarantować duże zyski przy niewielkim ryzyku. Niepewność jest tym, co towarzyszy inwestorom niezależnie od tego, jaką kwotę przeznaczyli na inwestycje.

Bardzo bezpieczne inwestycje to między innymi państwowe obligacje i lokaty bankowe. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wszelkich innych działań inwestycyjnych, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że bezpieczeństwo kosztuje. W tym wypadku chodzi o to, że niewielkie ryzyko oznacza również niewielką stopę zwrotu, zazwyczaj jedynie minimalnie większą od poziomu inflacji. Oznacza to, że najprawdopodobniej nie stracisz swoich pieniędzy, jednak zarazem nie pomnożysz ich w sposób znaczny.

Inwestycje o większym stopniu ryzyka są z reguły również bardziej opłacalne. Pamiętaj jednak o tym, że istnieje również możliwość utraty części bądź nawet całości zainwestowanych środków. Swobodne poruszanie się po rynku papierów wartościowych, oferowanych zarówno przez maklerów giełdowych jak i doradców finansowych zatrudnionych w różnego rodzaju funduszach oznacza również konieczność spędzania czasu na śledzeniu tego, co na rynkach finansowych się dzieje.

Osoby posiadające większe sumy pieniędzy mogą próbować swoich sił w bardziej stabilnych, choć długotrwałych inwestycjach. Jeśli zdecydujesz się na ulokowanie swoich środków finansowych w dziełach sztuki, podejmujesz niewielkie ryzyko, ale musisz zdawać sobie sprawę z tego, że w wielu przypadkach ewentualne zyski pojawią się dopiero po wielu latach.

W pewnym sensie inwestowanie w nieruchomości przypomina zakup kosztownych dzieł sztuki. Podobnie jest z nieruchomością, zwłaszcza jeśli myślisz o tym, by przeznaczyć ją na wynajem. Kosztowna inwestycja może zwrócić się dopiero po kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu latach, dlatego musisz w tym wypadku uzbroić się w cierpliwość.

Inwestowanie zgromadzonych oszczędności nie jest sprawą łatwą, dlatego też musisz dostosować sposób pomnażania swoich pieniędzy do własnych możliwości. Oznacza to gotowość do spędzenia czasu na poznaniu mechanizmów rynkowych, a także poświęcanie czasu w trakcie trwania inwestycji.


Apartamenty OVO we Wrocławiu to dobra inwestycja na rynku nieruchomości.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Czym jest wartość wykupu?

Czym jest wartość wykupu?


Autor: Barbara Lisowska


Co zrobić w sytuacji, gdy założona przez nas polisolokata nie przynosi żadnych zysków? Jedynym rozwiązaniem jest zakończyć umowę i otrzymać tzw. wartość wykupu.


Jak jednak pokazują przykłady wielu osób, zamknięcie niekorzystnego rachunku nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Wartość wykupu okazuje się zaskakująco mała, a na dodatek zostaniemy obarczeni wysoką opłatą likwidacyjną! Przeczytaj, czym jest wartość wykupu i jaki ma związek z likwidacją polisolokaty.

Niekorzystna polisokolata

Pan Tomasz postanowił założyć polisolokatę. Polecane przez towarzystwa ubezpieczeniowe rozwiązanie wydawało się najlepszym pomysłem, bo łączyło lokatę inwestycyjną z polisą na życie. Tak zaczyna się jedna z wielu historii, które kilka lat temu, na fali popularności polisolokat, spotkały tysiące Polaków.

Po pewnym czasie pan Tomasz uświadomił sobie, iż polisolokata nie przynosi mu żadnych zysków. Naturalną decyzją było więc zamknięcie produktu i otrzymanie należnej mu z tego tytułu wartości wykupu. Niestety, ubezpieczyciel oznajmił panu Tomaszowi, że zerwanie umowy wiąże się z wysokimi opłatami likwidacyjnymi, które oznaczały utratę praktycznie wszystkich zgromadzonych środków.

Wartość wykupu a zamknięcie polisolokaty

Wartość wykupu to nic innego jak suma pieniędzy wynikająca ze zwrotu zainwestowanych na polisolokacie środków. Ustalana jest ona na podstawie sumy zgromadzonych na rachunku jednostek, która następnie mnożona jest przez ich aktualną wartość. Towarzystwa ubezpieczeniowe zwykły jednak przypisywać sobie prawo do żądania od klientów wysokiego „wynagrodzenia” na rzecz wcześniejszej likwidacji produktu, wymagając od nich tzw. opłaty likwidacyjnej.

Warto przy tym pamiętać, iż w umowach nie zawsze stosowano określenie “opłata likwidacyjna”. W rzeczywistości jednak, bez względu na to, czy towarzystwa ubezpieczeniowe nazywają ten koszt “opłatą za wykup czy “opłatą likwidacyjną”, dotyczył on tego samego niedozwolonego mechanizmu.

Należy podkreślić, iż klienci, od których towarzystwa ubezpieczeniowe nieuczciwie pobrały wysokie opłaty, mogą dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej, żądając zwrotu zabranych im pieniędzy.


Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://oplatylikwidacyjne24.pl/

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Pożyczka na 100 zł. Kiedy warto z niej skorzystać?

Pożyczka na 100 zł. Kiedy warto z niej skorzystać?


Autor: Barbara Lisowska


Chociaż wydaje się, że 100 zł to niewielka suma, zdarza się, że nie jesteśmy w stanie jej wygospodarować z domowego budżetu.


Drogie lekarstwa, wyjazd dziecka na szkolną wycieczkę bądź okazja w sklepie, której nie chcemy przegapić - to tylko niektóre sytuacje, kiedy 100 zł może nam “uratować życie”. Gdy nie chcemy korzystać z pomocy przyjaciół i rodziny, dobrym rozwiązaniem są chwilówki. Na co zwrócić uwagę, aby pożyczka na 100 zł była dla nas korzystna?

Oddaj tyle, ile pożyczysz

Firmy pożyczkowe, w przeciwieństwie do banków, udzielają zobowiązań na kwotę od 100 do nawet kilku tysięcy złotych. Tak duża rozpiętość powoduje, że klienci mogą dopasować wysokość chwilówki indywidualnie do swoich potrzeb. Kiedy staniemy przed koniecznością pożyczenia 100 zł najlepiej zwrócić się do firmy, która oferuje “darmowe pożyczki”.

Jest to rodzaj promocji, przeznaczonej zazwyczaj dla nowych klientów, która polega na udzieleniu zobowiązania bez żadnych dodatkowych opłat. Oznacza to, że będziemy musieli oddać dokładnie taką samą kwotę, jaką pożyczyliśmy. Zdarza się, że firmy pozabankowe oferują darmowe pożyczki na znacznie większe kwoty.

Szybko i bez zbędnych formalności

Gdy w naszym domowym budżecie zabrakło dosłownie 100 zł, firma pozabankowa może się okazać dobrym rozwiązaniem także ze względu na krótki czas rozpatrzenia wniosku. Z reguły wystarczy 15 minut, aby pieniądze znalazły się na naszym koncie.

Jedyne, co musimy przygotować, aby ubiegać się o chwilówkę, to dowód osobisty, numer konta bankowego, którego jesteśmy właścicielami oraz numer telefonu komórkowego.

Aby wziąć pożyczkę przez internet, należy wejść na stronę wybranej firmy, określić kwotę, jaką chcemy pożyczyć oraz termin jej spłaty, a następnie wypełnić krótki formularz rejestracyjny. Po dokonaniu opłaty weryfikacyjnej otrzymamy decyzję pożyczkową. Jeśli zobowiązanie zostało nam przyznane, pieniądze zostaną natychmiast przekazane na nasze konto.

Pamiętaj o spłacie nawet niewielkich długów

Warunkiem skorzystania z darmowej chwilówki jest spłata zobowiązania w terminie wyznaczonym w umowie. Oznacza to, że nawet jeśli pożyczamy niewielką kwotę, powinniśmy pamiętać, aby oddać ją na czas.

W przeciwnym razie nie będziemy mogli cieszyć się atrakcyjnymi warunkami pożyczki, a oprócz tego zapłacimy odsetki oraz poniesiemy koszt wysłania powiadomień przypominających o terminie płatności.


Sprawdź zalety pożyczek online: https://www.pozyczkomat.pl/strona/zalety-pozyczek

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak firmy pożyczkowe chcą chronić swoich klientów przed przekredytowaniem?

Jak firmy pożyczkowe chcą chronić swoich klientów przed przekredytowaniem?


Autor: Barbara Lisowska


Z roku na rok pożyczki przez internet stają się w naszym kraju coraz bardziej popularne. Znikoma liczba formalności, szybka decyzja kredytowa oraz możliwość uzyskania dodatkowej gotówki w ciągu zaledwie kilkunastu minut sprawiają, że chwilówki stają się wygodną alternatywą dla tradycyjnych kredytów bankowych.


Niestety, część klientów błędnie ocenia swoje zdolności finansowe i zadłuża się pomimo braku wystarczających środków na spłatę zobowiązania. Aby zapobiec takim sytuacjom, firmy pożyczkowe utworzyły Credit Check - własną, wewnętrzną bazę danych na temat osób korzystających z pożyczek krótkoterminowych.

Odpowiedzialne pożyczanie

Dotychczas większość firm pożyczkowych podejmowała decyzję o przyznaniu pożyczki na podstawie danych dostarczonych przez klienta oraz raportów z biur informacji gospodarczej (BIG). Z czasem pożyczkodawców na polskim rynku zaczęło przybywać, a konsumenci zadłużali się pomimo braku wystarczającej zdolności kredytowej. Taka sytuacja, nazywana również spiralą zadłużenia, jest niebezpieczna zarówno dla klientów, jak i firm udzielających pożyczek.

Ryzyko udzielenia chwilówki osobie, która ma już kilka zobowiązań, jest znacznie większe, natomiast konsumenci, którzy nie radzą sobie ze spłatą dotychczasowych długów, podejmują często nieracjonalne decyzje, co przekłada się na pogorszenie ich sytuacji materialnej.

Aby zapobiec zjawisku przekredytowania, pożyczkodawcy utworzyli swoją własną bazę danych na temat klientów korzystających z ich usług.

Gdzie pożyczkodawcy sprawdzają nasze dane?

Credit Chceck, bo tak nazywa się utworzona przez firmy pożyczkowe baza danych, zawiera zarówno informacje pozytywne (dotyczące terminowej spłaty zobowiązań), jak i negatywne (dotyczące zaległości płatniczych). Do bazy trafiają dane dotyczące zobowiązań udzielanych przez firmy pozabankowe, co oznacza, że pożyczkodawcy mogą prześledzić, jak spłacaliśmy zadłużenie u konkurencji. W związku z tym, że Credit Chcek jest połączony z Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej, jeśli przekroczymy termin spłaty naszej pożyczki o ponad 60 dni, może się o tym dowiedzieć każdy przedsiębiorca, w tym bank. Oprócz stworzonej przez siebie bazy danych, pożyczkodawcy w dalszym ciągu mają dostęp do Rejestrów Dłużników prowadzonych przez BIG-i, a niektóre firmy współpracują także z Biurem Informacji Kredytowej (BIK).

Pożyczanie przez internet ma być bezpieczniejsze


Firmy pożyczkowe działające na polskim rynku dbają nie tylko o jak najlepsze dopasowanie swojej oferty do potrzeb klientów, lecz także chcą, aby ich usługi były oparte na rzetelnych i uczciwych zasadach. Dzięki utworzonej bazie konsumenci będą chronieni przed niekorzystnymi warunkami pożyczek, a przede wszystkim unikną spirali zadłużenia.


Artykuł przygotowany we współpracy z portalem https://www.kobietazkasa.pl/

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Ostatnia szansa na letni urlop. 3 miejsca, które warto odwiedzić jeszcze w te wakacje

Ostatnia szansa na letni urlop. 3 miejsca, które warto odwiedzić jeszcze w te wakacje


Autor: Barbara Lisowska


Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami, dlatego zamiast siedzieć w domu warto przeznaczyć ostatnie dni letniego urlopu na wyprawę w rodzinnym gronie.


Poniżej znajdziecie listę urokliwych miejsc, które zwiedzicie w ciągu jednego dnia, a przy okazji przekonacie się, ile tajemnic kryją w sobie zakątki Polski.

Kopalnia soli w Wieliczce

Miejsce bardzo popularne, jednak zazwyczaj pamiętamy je jeszcze z czasów szkolnych wycieczek. Jeśli natomiast jeszcze nie widzieliście zabytkowej kopalni, koniecznie musicie nadrobić zaległości. “Wieliczka” jako jedna z pierwszych obiektów w Polsce została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Turyści mają do wyboru kilka rodzajów tras: turystyczną, pozwalającą na kompleksowe zwiedzenie kopalni, górniczą - przeznaczoną dla miłośników silnych wrażeń i osób lubiących aktywny wypoczynek oraz szlak pielgrzymkowy - umożliwiający wyciszenie i poznanie podziemnego obiektu z religijnej strony.

Cena wielickich atrakcji to 55 zł za bilet normalny oraz 39 zł za bilet ulgowy. W ofercie jest również bilet rodzinny (dla 4 osób) kosztujący 149 zł.

Zamek Książ

Kierując się z Wieliczki na północny zachód, trafimy do Wałbrzycha. To właśnie tam znajduje się Zamek Książ położony na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Jest to trzeci co do wielkości zamek w Polsce, wybudowany pod koniec XIII wieku. Obiekt był odwiedzany m.in. przez Izabelę Czartoryską, Zygmunta Krasińskiego oraz cara Mikołaja I Romanowa, jednak z czasem podupadł na swojej świetności, aby podczas II wojny światowej zostać przekształcony w główną kwaterę Adolfa Hitlera.

Bogata historia oraz wiele tajemnic, jakie do dziś skrywa zamek, powoduje, że jest to budowla, którą trzeba zobaczyć. Ceny dla zwiedzających są bardzo zróżnicowane i zależą od wybranej trasy (zamek można oglądać również nocą). Średni koszt biletów normalnych wynosi 40-50 zł, natomiast ulgowych - 25 zł.

Krzywy las pod Gryfinem

Gdy będziemy się przemieszczać jeszcze dalej wzdłuż zachodniej granicy, natrafimy na Krzywy Las pod Gryfinem. Obszar ten znajduje się we wsi Nowe Czarnowo (woj. zachodnio-pomorskie) i należy do polskich pomników przyrody. Dlaczego las nazwano “krzywym”? Ze względu na rosnące tam sosny, które przybrały mocno wygięty kształt.

Według przyrodników drzewa zostały specjalnie wyhodowane w ten sposób, aby później było łatwiej z nich wytwarzać m.in. łodzie, meble i sanie. Gryfiński las pozwala przenieść się w magiczny świat, przypominający nieco filmowy krajobraz “Hobbita”.

Jak widać, nie musimy przemierzać tysięcy kilometrów, aby zobaczyć niezwykłe miejsca. Jednodniowa wycieczka nie powinna nadwyrężyć naszego budżetu, a uda nam się spędzić niezapomniany czas z rodziną. Jeśli jednak obawiamy się, czy mamy wystarczające środki na weekendową wyprawę, możemy skorzystać z chwilówki przez internet.

Pożyczka na urlop, którą otrzymamy zaledwie w kilkanaście minut, to sposób na dodatkowy zastrzyk gotówki, dzięki któremu będziemy mogli pojechać w wymarzone miejsce.


Zobacz również: Pożyczka na urlop - wykorzystaj dni wolne w 2016 roku

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Pożyczaj bezpiecznie. O czym warto pamiętać, biorąc chwilówkę przez internet?

Pożyczaj bezpiecznie. O czym warto pamiętać, biorąc chwilówkę przez internet?


Autor: Barbara Lisowska


Coraz więcej z nas korzysta z szybkich pożyczek przez internet. Doceniamy je ze względu na minimalną liczbę formalności, możliwość wypełnienia wniosku całkowicie przez internet, a przede wszystkim - szybkość, z jaką pieniądze trafiają na nasze konto.


Chociaż firmy pożyczkowe starają się, aby ich usługi były bezpieczne, sami również musimy pamiętać o kilku zasadach, aby bez zbędnego stresu zasilić domowy budżet.

Nie wybieraj przypadkowego pożyczkodawcy

Pożyczki internetowe stały się na tyle popularne, że z każdym rokiem wzrasta ilość firm zajmujących się ich udzielaniem. Wybierając pożyczkodawcę, powinniśmy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy jego dane figurują w Rejestrze Firm Pożyczkowych. Jest to baza danych utworzona przez Związek Firm Pożyczkowych, w której znajdują się wszystkie podmioty zajmujące się działalnością pożyczkową w sposób legalny i uczciwy.

Zanim zaczniemy wypełniać wniosek, warto przejrzeć uważnie stronę internetową pożyczkodawcy oraz sprawdzić, czy stosuje jasne i czytelne zapisy. W razie jakichkolwiek wątpliwości nie bójmy się zadzwonić na infolinię, aby mieć pewność, że podejmujemy współpracę z rzetelną firmą.

Chroń swój login i hasło

Kiedy korzystamy po raz pierwszy z usług danego pożyczkodawcy, jesteśmy poproszeni o utworzenie tzw. profilu klienta. Mając swoje konto w serwisie, możemy się na nie zalogować i mieć w każdej chwili dostęp do danych na temat zaciągniętych zobowiązań.

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego podajemy swoje dane osobowe, a następnie wybieramy login oraz hasło, które umożliwi nam dostęp do profilu.

Nigdy nie logujmy się na swoim koncie pożyczkowym korzystając z przypadkowych komputerów, a kiedy musimy użyć czyjegoś sprzętu, zawsze pamiętajmy o tym, aby się wylogować. Jeśli bierzemy pożyczkę za pomocą telefonu, zadbajmy również o jego dodatkową blokadę, np. za pomocą hasła.

Dokładnie zapoznaj się z ofertą

Najprostszym, a jednocześnie najbardziej skutecznym sposobem na bezpieczne pożyczanie przez internet, jest dokładne czytanie umów. Podpisanie dokumentu oznacza, że zgadzamy się na wszystkie jego warunki.

Umowa powinna zawierać tabelę opłat związanych z udzieleniem zobowiązania, koszty ewentualnych monitów za przypomnienie o dokonaniu zaległych płatności oraz wysokość oprocentowania.

Spłata pożyczki w wyznaczonym terminie uchroni nas przed nadmiernymi kosztami, a w wielu przypadkach stanowi warunek skorzystania z promocji (takiej jak chociażby darmowa chwilówka dla nowych klientów). Warto podkreślić, że termin zwrotu pieniędzy oznacza, że tego dnia muszą się one znaleźć na koncie.

Powinniśmy to uwzględnić, jeśli posiadamy rachunek w innym banku niż pożyczkodawca lub gdy termin spłaty pożyczki przypada na dzień wolny od pracy.


Sprawdź również: pożyczki internetowe - szybki zastrzyk pieniędzy bez wychodzenia z domu

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak otrzymać darmową pożyczkę?

Jak otrzymać darmową pożyczkę?


Autor: Barbara Lisowska


Kiedy przyjrzymy się ofercie firm pożyczkowych, szybko zauważymy, że wiele z nich oferuje darmowe chwilówki, nazywane również “pożyczkami za 0 zł” lub “0 procent”.


Co to właściwie oznacza? Czy biorąc taką chwilówkę, ponosimy jakieś koszty? Na co powinniśmy zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy o pożyczkę za 0 zł?

Za darmo dla nowych klientów

Oferta darmowych pożyczek to rodzaj promocji przygotowanej dla osób, które po raz pierwszy korzystają z usług danego pożyczkodawcy. Oznacza to, że nowy klient, który bierze chwilówkę, będzie mógł oddać dokładnie taką kwotę, jaką pożyczył. Każda firma samodzielnie określa, jaka jest wysokość darmowej pożyczki, jednak gdy potrzebujemy pilnie gotówki na nieprzewidziane wydatki, chwilówka 500 zł będzie idealnym rozwiązaniem.

Warunkiem skorzystania z promocji jest terminowa spłata zobowiązania, w przeciwnym razie będziemy musieli zapłacić odsetki ustawowe oraz ponieść koszt wysłania monitów przypominających o uregulowaniu pożyczki.

Warto również podkreślić, że osoba, która raz skorzysta z darmowej chwilówki, za kolejne zobowiązanie w tej samej firmie będzie musiała zapłacić zgodnie z ustaloną przez pożyczkodawcę tabelą opłat.

Pożyczka w 15 minut

Aby otrzymać darmową pożyczkę, musimy postępować dokładnie w ten sam sposób jak w przypadku pozostałych zobowiązań udzielanych przez internet. Różnica polega jedynie na uzupełnieniu formularza z danymi osobowymi i założeniu konta na stronie danego pożyczkodawcy, ponieważ korzystamy z jego usług po raz pierwszy. Wszystkie formalności możemy wypełnić przez internet, a jedyne co będzie nam potrzebne, to aktywny telefon komórkowy, numer konta bankowego oraz dowód osobisty. Po wysłaniu wniosku i dokonaniu opłaty weryfikacyjnej (najczęściej w wysokości 1 grosza, chociaż zdarza się, że 10 gr lub złotówki), musimy tylko poczekać na decyzję pożyczkową. Jeśli będzie pozytywna, pieniądze zostaną od razu wysłane na nasze konto.

Bezprocentowa, ale czy darmowa?

Przed podpisaniem umowy o “pożyczkę bezprocentową” należy bardzo dokładnie przeczytać jej warunki. Zdarza się, że pożyczkodawcy zwalniają klienta jedynie z kosztów oprocentowania, ale pobierają prowizję i wymagają dokonania opłaty za ubezpieczenie chwilówki.

Upewnijmy się, jakie kryteria należy spełnić, aby skorzystać z promocji oraz co oznacza, że zobowiązanie jest “za zero złotych”. W większości przypadków darmowe pożyczki nie wymagają ponoszenia żadnych dodatkowych opłat, co oznacza, że jeśli przykładowo pożyczamy 500 zł, dokładnie tyle samo zwracamy.


Zobacz także: chwilówka 500 zł - bez wychodzenia z domu

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Szykujemy wyprawkę do szkoły

Szykujemy wyprawkę do szkoły


Autor: Barbara Lisowska


Już niedługo koniec wakacji, a to oznacza, że najwyższy czas zacząć przygotowywać wyprawkę do szkoły dla dzieci. O czym pamiętać, kompletując niezbędne do szkoły przybory oraz ile pieniędzy będzie nas to kosztowało?


Tornister

Wybór odpowiedniego tornistra dla dziecka to niezwykle ważna rzecz i jeden z większych wydatków w całej wyprawce. W tym przypadku nie warto kierować się wyłącznie niską ceną, ale przede ergonomicznością oraz wygodą tornistra podczas użytkowania.

Należy wybierać plecaki ze stelażem, które zapewniają odpowiednie ułożenie. Nie kupujmy plecaka „w ciemno”. Warto zabrać malucha ze sobą na zakupy i z nim przymierzać plecak, dopasowując taki, który będzie odpowiadał jego wzrostowi.

Obecnie praktyczne sa również tornistry na kółkach, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli dziecko musi pokonywać dłuższe odcinki na piechotę. Koszt tornistra może wahać się od 70 zł do nawet 300zł.

Podręczniki

Kolejny, dość spory wydatek w wyprawce szkolnej dotyczy zakupu podręczników i książek. Z każdym rokiem koszt ten wzrasta, gdyż uczniom dochodzi coraz więcej przedmiotów. I tak dla trzecioklasisty koszt zakupu podręczników może wynosić około 300zł, podczas gdy rodzic szóstoklasisty zapłaci za nie już około 450 zł, natomiast dla ucznia gimnazjum wydatek ten będzie wynosił 550-650 zł.

Zeszyty

Kolejnym wydatkiem na liście są zeszyty. Wydatek ten będzie różny zależności od tego, w której klasie jest nasz maluch. Koszt zeszytu 16-kartkowego zaledwie 1zł, za grubsze zeszyty zapłacimy ok. 2-3zł. Zeszyty w formacie A4 to koszt. Ok. 5-6zł.

Przybory szkolne

Nie możemy również zapomnieć o przyborach szkolnych i rysunkowych. W wyposażeniu ucznia powinny znaleźć się takie elementy, jak: piórnik, długopisy, ołówki, flamastry, kredki, gumka, temperówka, linijka, kątomierz, ekierka, cyrkiel, a także dodatkowe przybory plastyczne, jak: farby, bloki, nożyczki. Koszt takich przyborów może wynieść od 50 do 100zł.

Jeśli nasze dziecko uczęszcza do klasy profilowanej, na przykład plastycznej, wówczas koszt akcesoriów przedmiotowych może wzrosnąć nawet do 200 zł.

Strój sportowy

I na koniec należy wspomnieć o wydatkach związanych ze strojem na zajęcia sportowe. Buty, spodenki, koszulka to koszt rzędu ok. 150zł, do tego należy doliczyć również wydatek na kostium kąpielowy: stój lub spodenki, klapki, okularki, oraz czepek – 90-150 zł.

Podsumowując, wyprawka szkolna może nas kosztować od 400 zł do nawet 1600 zł. Często jest to koszt, którego nie jesteśmy w stanie zrealizować z bieżącego budżetu rodzinnego.

Rozwiązaniem wówczas może okazać się zaciągnięcie niewielkiej pożyczki (warto wybierać szczególnie te w ofercie „0zł”), z której sfinansujemy część wydatków. Pamiętajmy jednak, aby zobowiązanie spłacić w terminie i w ten sposób uniknąć dodatkowych kosztów.


Źródło - Pożyczkomat. Artykuł Koszt wyprawki dla ucznia

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Czy emeryt powinien korzystać z pożyczek chwilówek?

Czy emeryt powinien korzystać z pożyczek chwilówek?


Autor: Artelis - Artykuły Specjalne


Z szybkich pożyczek, oferowanych przez pozabankowe instytucje finansowe korzysta coraz więcej Polaków. Trudno się dziwić. Firmy pożyczkowe są zdecydowanie mniej restrykcyjne niż banki. Dużo przychylniej patrzą nawet na mniej wiarygodnych klientów, gwarantują również ekspresową weryfikację wniosku pożyczkowego i niemal natychmiastową wypłatę środków.


Emeryci w firmach pożyczkowych

Jak pokazują badania, aż 720 tys. seniorów korzysta z usług pozabankowych instytucji finansowych. Pożyczone pieniądze najczęściej przeznaczają na bieżące potrzeby: zakup leków, malowanie mieszkania, czy sfinansowanie naprawy sprzętu AGD i RTV.

Najstarsi klienci najczęściej korzystają z usług firm z obsługą domową lub stacjonarnymi oddziałami. To właśnie dla tej grupy klientów najbardziej liczy się bezpośredni kontakt z przedstawicielem firmy pożyczkowej.

Wielu emerytów decyduje się na skorzystanie z usług pozabankowej instytucji finansowej z powodu odmownej decyzji kredytowej w banku. Zbyt wysoki wiek, czy niskie dochody mogą znacząco obniżyć wiarygodność klienta w oczach banku. Dla firmy pożyczkowej ani wiek, ani niewysokie wpływy nie są z reguły żadnym problemem.

Ile tak naprawdę kosztuje szybka pożyczka?

Nie bez powodu szybkie pożyczki mają opinię bardzo drogich. Choć w marcu 2016 roku weszły w życie zapisy ustawy antylichwiarskiej, które mocno ograniczyły samowolkę firm pożyczkowych, koszty zaciągnięcia pożyczki w parabanku wciąż są zdecydowanie wyższe niż w przypadku kredytu bankowego.

Zgodnie z nowym prawem wszystkich pożyczkodawców obowiązują dokładnie takie same zasady i ten sam limit kosztów okołopożyczkowych. Zaciągając chwilówkę dodatkowe opłaty pozaodsetkowe nie mogą być wyższe niż 25% kwoty pożyczki oraz kolejne 30% w skali roku.

Oznacza to, że pożyczając od parabanku 500 zł na 30 dni, zapłacimy za nie maksymalnie 137 zł. Dla emeryta, którego comiesięczne wpływy nie przekraczają 1000 zł, to naprawdę ogromna kwota - dodaje Waldemar Sumorek, doradca finansowy porównywarki chwilówek chwilowo.pl

Pożyczki ratalne dla emeryta

Wśród najstarszej grupy klientów największym powodzeniem cieszą się jednak nie szybkie pożyczki, udzielane na 30 czy nawet 60 dni. Emeryci zdecydowanie częściej sięgają po oferowane przez pozabankowe instytucje finansowe pożyczki ratalne.

Pobierając niewysoką emeryturę wielu seniorów zwyczajnie nie jest w stanie zwrócić parabankowi pożyczonej kwoty już po 30 dniach.

Pożyczka ratalna daje im możliwość rozłożenia płatności na wygodne, dostosowane do ich możliwości finansowych raty.

Niestety, opłaty towarzyszące zaciągnięciu pożyczki ratalnej często są zdecydowanie wyższe niż w przypadku chwilówki. Zwłaszcza, jeśli wybrana oferta uwzględnia obsługę domową i koszty ubezpieczenia. (źródło: https://chwilowo.pl/chwilowki-na-raty/)

Zanim zaciągniesz pożyczkę

Choć emeryci stanowią dla firm pożyczkowych bardzo atrakcyjną grupę klientów, są postrzegani również jako najbardziej naiwni pożyczkobiorcy.

Chociaż spłacają zaciągnięte zobowiązania w terminie, nie grozi im utrata pracy i stałego dochodu, często nie zdają sobie sprawy z mechanizmów działania firm pożyczkowych oraz konsekwencji nieterminowych spłat. Niestety, to właśnie emeryci, a nie firmy pożyczkowe słono płacą za swoją niewiedzę.

Jeśli planujesz zaciągnięcie szybkiej pożyczki, przed podpisaniem umowy wnikliwie przeanalizuj jej zapisy. Jeśli nie rozumiesz skomplikowanych określeń i terminów stosowanych przez parabanki, poproś o pomoc kogoś, kto lepiej orientuje się w takiej terminologii. Zbyt pochopnie podejmowane, mało odpowiedzialne decyzje finansowe mogą mieć długofalowe, wręcz dramatyczne (nie tylko dla portfela) skutki.

Podpisanie umowy z parabankiem będzie więc dobrym pomysłem tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteś absolutnie pewien, że Twój budżet wytrzyma dodatkowe obciążenie w postaci raty pożyczki.


Twoja wiedza, Twoim wizerunkiem w sieci - Artelis.pl.

Zobacz naszą Ofertę.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Chwilówki na 60 dni - pożycz w 15 minut oddaj za dwa miesiące

Chwilówki na 60 dni - pożycz w 15 minut oddaj za dwa miesiące


Autor: Joanna Izik


Pożyczki krótkoterminowe to dla wielu osób szybki zastrzyk gotówki w razie nieprzewidzianych wydatków.


Dotychczas firmy pożyczkowe oferowały swoim swoim klientom chwilówki z 30-sto dniowym terminem spłaty, jednak wiele osób miało problem z oddaniem całości zobowiązania już po miesiącu. Niektórzy pożyczkodawcy postanowili wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i wprowadzili do oferty chwilówki na 60 dni.

Zmiany na rynku pożyczek krótkoterminowych

Firmy pożyczkowe cały czas analizują potrzeby swoich klientów i starają się sprostać. Z tego powodu chwilówkę otrzymamy bez potrzeby wypełniania licznych formalności, a wnioski zostają rozpatrywane w ciągu kilku minut. Przed zmianą ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym w marcu br. większość pożyczkodawców umożliwiała przedłużenie terminu spłaty pożyczki za dodatkową opłatą.

Po wejściu w życie nowych przepisów, wiele firm zrezygnowało z tej opcji z powodu zbyt wysokich kosztów pożyczki. Przypomnijmy, według znowelizowanej ustawy pożyczkodawcy muszą przestrzegać narzuconych im limitów na wszystkie opłaty pozaodsetkowe (czyli wszystkie koszty pożyczki nie będące odsetkami).

Rozwiązanie to okazało się niekorzystne dla klientów, którzy nie zawsze mają możliwość, aby oddać całość pożyczonej sumy po 30 dniach. Z tego powodu na rynku pojawił się nowy produkt - chwilówki na 60 dni. Podobnie, jak w przypadku pozostałych pożyczek przez internet możemy sami zdecydować o kwocie zobowiązania, jednak mamy dwa razy więcej czasu na jego spłatę.

Jak otrzymać chwilówkę na 60 dni?

Jeśli jesteśmy zainteresowani pożyczką z dłuższym terminem spłaty mamy do wyboru dwie możliwości. Pierwsza to chwilówki, które są od razu przyznawane na okres 60 dni, co znaczy, że po zalogowaniu się na stronie pożyczkodawcy od razu zaznaczamy, że oddamy całość zobowiązania po dwóch miesiącach.

Niektórzy pożyczkodawcy proponują klientom pożyczki na 30 dni, jednak potem możemy ten termin odroczyć o kolejny miesiąc. Jest to z reguły usługa płatna, jednak zgodna z narzuconymi przez ustawę limitami. Zanim zdecydujemy się na wzięcie chwilówki, przeczytajmy dobrze regulamin pożyczkodawcy oraz zasady udzielania pożyczek. Unikniemy dzięki temu nieporozumień i nie będziemy zaskoczeni wysokością dodatkowych opłat.

Pamiętajmy, że chociaż pożyczka na 60 dni oznacza, że mamy więcej czasu na jej spłatę, musimy oddać zobowiązanie w wyznaczonym terminie. tylko w ten sposób będziemy mogli skorzystać z dodatkowych promocji (tak jak na przykład darmowa pierwsza chwilówka), unikniemy konieczności płacenia dodatkowych odsetek, a jako wiarygodni klienci będziemy mogli w przyszłości wnioskować o pożyczkę na znacznie większą kwotę.


Zobacz również: pożyczki na 60 dni ranking online

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Ile kosztują studia?

Ile kosztują studia?


Autor: Joanna Izik


Szacuje się, że ponad 90% tegorocznych maturzystów zamierza kontynuować edukację na uczelni wyższej.


Przyszli studenci muszą się liczyć nie tylko ze zmianą dotychczasowego trybu życia, lecz także sporymi wydatkami. Ile wynosi miesięczny budżet początkującego żaka?

(Bez) płatne studia

Chociaż osoby, które dostaną się na studia dzienne, nie będą musiały dokonywać opłat za samo uczęszczanie na zajęcia, nie oznacza to wcale, że ich edukacja będzie bezpłatna. Pierwszym etapem wejścia w tzw. dorosłe życie jest zazwyczaj znalezienie lokum. Studenci, którzy chcą wyjechać ze swoich rodzinnych stron, mają do wyboru akademiki, stancje lub mieszkania studenckie. Najtańszym rozwiązaniem jest akademik. Cena za miejsce w pokoju trzyosobowym to ok. 350-400 zł.

O jego przyznaniu decyduje wysokość dochodów rodziny oraz odległość od miejsca zamieszkania, dlatego nie każdy ma szansę na tak tanie lokum. Kolejną opcją jest stancja lub pokój w mieszkaniu studenckim. W obu przypadkach ceny są bardzo zróżnicowane, dlatego warto poświęcić nieco więcej czasu na znalezienie atrakcyjnej oferty. Średni koszt za pokój jednoosobowy wynosi od 500 do nawet 1000 zł.

Wyżywienie za grosze

Osoby rozpoczynające edukację w nowym miejscu, czeka wiele mian. Jedną z nich jest samodzielne gospodarowanie pieniędzmi. W budżecie każdego żaka muszą się znaleźć opłaty związane z wyżywieniem, transportem oraz tzw. studenckim życiem.

Młodzi ludzie wykazują się niezwykłą kreatywnością w przyrządzaniu posiłków nawet za kilka złotych, dzięki czemu potrafią sporo zaoszczędzić. Ratunkiem są także przywożone z domu przetwory oraz bary mleczne. Koszty dojazdów na uczelnię można znacznie zredukować poprzez kupno biletu okresowego (jego cena w zależności od miasta wynosi ok. 30-50 zł).

Jak widać codzienne wydatki na utrzymanie, nie muszą być zbyt wygórowane, jednak studenci chętnie korzystają z oferty kulturalnej miast, spotykają się w klubach i lokalach, co stanowi znaczną część ich miesięcznego budżetu.

Jak sfinansować studia

Większość młodych ludzi, rozpoczynających studia, liczy w pierwszej kolejności na pomoc finansową rodziców. Na drugim roku, kiedy studenci dobrze poznają miasto i nawiążą kontakty towarzyskie, decydują się zazwyczaj na podjęcie pracy, mają także możliwość starania się o stypendium. Co jednak ma zrobić żak, którego zaskoczy niespodziewany wydatek? Telefon do rodziców nie zawsze jest najlepszym wyjściem, a przecież wiele firm pożyczkowych posiada w swojej ofercie chwilówki od 18 lat, co oznacza, że studenci mogą z nich korzystać samodzielnie.

Do wypełnienia wniosku potrzebny jest jedynie dowód osobisty, numer konta bankowego i aktywny telefon komórkowy. Wielu pożyczkodawców oferuje bezpłatne pożyczki dla nowych klientów, dlatego studenci nie muszą ponosić kosztów prowizji i odsetek. Warunkiem jest spłata zobowiązania w wyznaczonym terminie.


Polecamy również: chwilówki online od 18 lat

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Bierzesz kredyt? Dowiedz się czym jest scoring

Bierzesz kredyt? Dowiedz się czym jest scoring


Autor: Barbara Lisowska


Scoring to pojęcie, które większość z nas słyszy po raz pierwszy, gdy zaczyna się starać o kredyt hipoteczny. Warto jednak wiedzieć dużo wcześniej, w jaki sposób bank oblicza naszą zdolność kredytową, aby świadomie budować swoją historię płatniczą.


Wiarygodność liczona w punktach

Scoring to najprościej mówiąc ocena punktowa, jaką BIK (Biuro Informacji Kredytowej) wystawia klientom, którzy składają wniosek o kredyt. Im wyższa ilość punktów, tym większe prawdopodobieństwo, że bank przyzna nam zobowiązanie, o które się staramy.

Instytucje finansowe wykorzystują scoring w celu oszacowania ryzyka związanego z udzieleniem kredytu danej osobie. Aby obliczyć ocenę punktową, BIK bierze pod uwagę szereg czynników i porównuje je z profilami innych klientów, którzy otrzymali kredyt. Jeśli nasze dane są zbieżne z informacjami na temat terminowych płatników, uzyskamy wysoką ilość punktów, a tym samym będziemy dla banku wiarygodnymi klientami.

Jak obliczany jest scoring?

Zacznijmy od tego, na jakiej podstawie BIK uzyskuje dostęp do naszych danych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, BIK jest upoważniony do gromadzenia, przechowywania oraz udostępniania informacji na temat klientów banków oraz SKOK-ów, a od pewnego czasu również współpracujących z nim firm pożyczkowych.

Za każdym razem, gdy zaczynamy spłacać kredyt lub pożyczkę, w BIK-u zostaje odnotowane, czy regulujemy nasze raty w terminie. Kiedy staramy się o kolejne zobowiązanie, bank lub firma pożyczkowa zwraca się do BIK-u o wystawienie naszej oceny punktowej.

Na wysokość scoringu mają wpływ m.in. opóźnienia w spłacie dotychczasowych zobowiązań, zbyt duża ilość posiadanych kredytów czy wysokość kwoty, z której spłatą zalegamy. Ilość punktów przyznanych przez BIK prezentowana jest w skali od 192 do 631 oraz w formie gwiazdek (od 1 do 5 gwiazdek).

Zbyt niski scoring. Co teraz?

Ocena punktowa wystawiana przez BIK jest jednym z głównych czynników branych pod uwagę, podczas określania naszej zdolności kredytowej. Zbyt niski scoring decyduje często o nieprzyznaniu kredytu. Klienci nie muszą wówczas całkowicie rezygnować ze swoich planów.

Wiele firm pożyczkowych oferuje chwilówki bez BIK, co oznacza, że nie uwzględniają raportu z BIK na nasz temat. Instytucje pozabankowe mogą stosować własne kryteria oceny wiarygodności płatniczej swoich klientów, dlatego nie zawsze współpracują z BIK-iem. Pamiętajmy jednak, że chwilówki, podobnie jak kredyty, należy spłacać w terminie, aby w późniejszym czasie moc się starać o kolejne zobowiązania tego typu.


Polecamy szybkie i wygodne chwilówki.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

O czym pamiętać zanim weźmiemy chwilówkę przez internet

O czym pamiętać zanim weźmiemy chwilówkę przez internet


Autor: Joanna Izik


Rynek chwilówek w Polsce wciąż się rozwija. Nie dziwi to zwłaszcza w obliczu faktu, iż dla wielu osób miesięczna pensja wystarcza na spełnienie podstawowych potrzeb materialnych, a czasem nawet i na te brakuje pieniędzy.


Inni traktują chwilówki jako sposób na finansowanie drobnych przyjemności, okazji, jak zakup gadżetu, sprzętu do domu, wyjazd na wczasy. Zanim jednak zdecydujemy się na wzięcie pożyczki, warto wziąć pod uwagę kilka elementów.

Wysokość chwilówki i termin spłaty

Przede wszystkim pierwszą rzeczą, jaką musimy przemyśleć, jest wysokość chwilówki. Pamiętajmy, aby pożyczać tylko tyle, ile faktycznie potrzebujemy pieniędzy oraz w jakim czasie możemy chwilówkę spłacić. Warto mieć na uwadze, że nieterminowa spłata zadłużenia może narazić nas na dodatkowe koszty, a ostatecznie doprowadzić do tego, że trafimy na listę dłużników.

Wiarygodność firmy pożyczkowej

Gdy już określimy wysokość interesującej nas pożyczki oraz termin jej spłaty, pora wybrać firmę, u której weźmiemy chwilówkę. Na rynku jest obecnie bardzo wielu pożyczkodawców oferujących chwilówki. Wśród nich można spotkać również i takie, które nie cieszą się dobrą opinią wśród klientów lub wręcz są nieuczciwe. Zasięgnijmy więc informacji o danym pożyczkodawcy wśród znajomych, rodziny oraz w Internecie, czytając opinie na forach internetowych czy blogach.

Wybór oferty

Większość ofert chwilówek jest do siebie bardzo podobnych. Często różnią się niewielkimi szczegółami dotyczącymi terminu spłaty, maksymalnej wysokości pierwszej pożyczki etc. Dobrze jest więc porównać ze sobą kilka ofert i wybrać tę, która najlepiej spełni nasze oczekiwania.

Mając już wybraną konkretną ofertę chwilówki możemy przystąpić do procedury. W przypadku chwilówek online zwykle pieniądze możemy otrzymać na konto już w kilkanaście minut po otrzymaniu decyzji o przyznaniu nam pożyczki.

Na koniec warto pamiętać o tym, że zaciągniętą chwilówkę trzeba spłacić. Jeśli uczynimy to w terminie, który wybraliśmy w formularzu rejestracyjnym, nie narazimy się na dodatkowe koszty związane z odsetkami.


Polecamy rankingi: tanie chwilówki i nie tylko

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Wakacje last minute

Wakacje last minute


Autor: Joanna Izik


Długo wyczekiwany urlop to dla wielu osób po prostu okres, który celowo przeznaczają na odpoczynek w domu lub nadrabiają zaległości związane z codziennymi domowymi sprawami oraz remontami, na co w ciągu raku zawsze brakuje czasu.


Inni z pewnością już z dużym wyprzedzeniem zaplanowali wakacyjny wyjazd na wczasy, rozpoczynając odkładanie funduszy już rok wcześniej. To właśnie brak dostatecznych środków bywa dla wielu części osób powodem tego, iż urlop muszą spędzić w domu. Warto jednak wiedzieć, iż obecnie istnieje wiele możliwości, aby zorganizować wyjazd za niewielkie pieniądze.

Last minute - czyli bądź w gotowości

Oferty last minute to nic innego, jak specjalne okazje biur podróży, linii lotniczych czy ośrodków wczasowych, polegające na tym, iż klient może z dużym rabatem zakupić usługę na tzw.” ostatnią chwilę”. W ten sposób firmy chcą sprzedaż ostatnie miejsca i tym samym zapewnić sobie pełne obłożenie usługi. Zwykle skorzystanie z oferty odbywa się bardzo krótkim czasie od momentu jej zakupu.

Dla kogo oferta las minute

Decydując się na skorzystanie z oferty last minute warto pamiętać o tym, iż musimy wcześniej przygotować się organizacyjnie na taki wyjazd. Przede wszystkim istotne jest to dla osób, które pracują na etat i termin urlopu muszą zgłosić pracodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem. Mało kto ma bowiem ten komfort, iż o urlopie może powiadomić na kilka dni przed wyjazdem.

Ponadto na taki wyjazd warto już wcześniej się przygotować: zadbać o to, aby wywiązać się z obowiązków domowych, zawodowych, zakupić najpotrzebniejsze na wyjazd produkty, przygotować listę rzeczy do wzięcia. Ważne jest również, aby sprawdzić ważność dokumentów tożsamości, paszportu, o ile planujemy podróż do kraju spoza UE, wykupić ubezpieczenie , a przypadku osób, które na stałe przyjmują leki: wykupić receptę z wyprzedzeniem.

Koszty wyjazdu

Jak wcześniej wspomnieliśmy, wyjazd na wczasy last minute są zazwyczaj dużo tańsze niż tradycyjne wczasy. Jeśli jednak nie dysponujemy odpowiednimi funduszami na wykupienie wycieczki, warto wziąć pod uwagę pożyczenie danej kwoty od rodziny czy znajomych. Jeśli nie mamy takiej możliwości, z pomocą mogą przyjść pożyczki na urlop czy chwilówki, które cieszą się ogromną popularnością w sezonie urlopowym.

Zanim jednak skorzystamy z takiej oferty, dokładnie sprawdźmy warunki, jakie oferuje firma pożyczkowa. Dobrym pomysłem będzie skorzystanie z porównywarek chwilówek czy rankingów takich chwilówek dostępnych w Internecie. To z pewnością pomoże podjąć właściwą decyzję co do wyboru oferty.

Nie pozostaje zatem nic innego, jak upolować ofertę last minute i cieszyć się niezapomnianymi chwilami podczas wymarzonego urlopu.


Polecamy: najlepsze chwilówki - rankingi i porównywarki online

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Co może windykator, a czego mu nie wolno robić?

Co może windykator, a czego mu nie wolno robić?


Autor: Barbara Lisowska


Kupowanie cudzych wierzytelności przez firmy specjalizujące się w działaniach windykacyjnych stało się w ostatnich latach niezwykle dochodowym biznesem.


Niestety, ale jeśli gra toczy się o pieniądze, to niektórzy windykatorzy próbując ominąć jej reguły. Warto zatem wiedzieć, jakie prawa oraz obowiązki ma każdy windykator.

Jakie prawa przysługują windykatorowi?

W celu odzyskania długu dla firmy każdy windykator ma określone prawa. Jakie? Podstawowym prawem, jakie przysługuje windykatorowi to wysłanie na twój adres wezwania do zapłaty. Niestety przepisy nie określają tego, ile takich pism może zostać wysłanych, dlatego należy mieć świadomość tego, iż z pewnością nie skończy się na jednym.

Oprócz tego windykator może dzwonić telefonicznie i ponaglać do zapłaty zobowiązania, a także umówić się na spotkanie w celu ustalenia sposobu oraz warunków zwrotu należności. I na tym właśnie prawa windykatora się kończą.

Czego nie wolno robić windykatorowi?

Skuteczna windykacja wiąże się przeważnie z łamaniem wszelkich zasad przez firmy windykacyjne. Warto jednak mieć świadomość tego, czego nie wolno robić windykatorom. Do takich czynności należy przede wszystkim:

- wchodzenie bez Twojej zgody do Twojego domu lub mieszkania,

- grożenie egzekucją komorniczą w celu odzyskania należności (do wszczęcia podstępowania egzekucyjnego niezbędny jest prawomocny wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności),

- nękanie telefonami/SMS-ami szczególnie w porze nocnej,

- rozmawianie o Twoim długu z rodziną oraz sąsiadami,

- domaganie się przez windykatora ujawnienia informacji na temat stanu Twojego majątku, gdyż jest to niezgodne z prawem (jedynie sąd może wydać taki nakaz),

- doliczanie dodatkowych opłat do istniejącego długu.

Jeśli windykator posłuży się którymiś z powyższych metod, to niezwłocznie należy o tym zawiadomić policję.

Zawód windykatora doczekał się bardzo złej sławy głównie z powodu przypadków nierzetelnego wykonywania swoich obowiązków przez pewną ich grupę. Warto jednak wiedzieć, iż oprócz tych "złych" przypadków istnieje również spora część windykatorów, którzy są bardziej wyrozumiali i starają się posłużyć przydatną radą, nawet w tak ciężkiej i często praktycznie bez wyjścia, sytuacji.


Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkiem windykacja

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Zyskowne sposoby oszczędzania – czyli gdzie ulokować środki pieniężne?

Zyskowne sposoby oszczędzania – czyli gdzie ulokować środki pieniężne?


Autor: Artelis - Artykuły Specjalne


Najczęściej wybieraną formą oszczędzania są lokaty bankowe oraz konta oszczędnościowe. Jak wynika z badań, aż 58% Polaków, właśnie w ten sposób gromadzi pieniądze. Sprawdźmy, jakie oferty posiadają banki, w dobie niskich stóp procentowych.


Zrozumieć lokaty bankowe oraz konta oszczędnościowe

Lokata bankowa to porozumienie między klientem a bankiem, które powiązane jest z ‘zamrożeniem’ finansów. Jej zadaniem jest utrzymanie środków na koncie, bez możliwości wpłat i wypłat, w zamian za naliczane odsetki. Jest swego rodzaju pożyczką dla banku, który przez pewien okres może korzystać z naszych pieniędzy, w zamian za odsetki. Dzięki takim rozwiązaniom obie strony transakcji otrzymują korzyści.

Konto oszczędnościowe, podobnie jak lokata, pozwala na pomnażanie pieniędzy. Podstawową różnicą jest utrzymanie dostępu do gromadzonych środków. Oznacza to, że jest to rodzaj depozytu, gdzie naliczane są odsetki, jednocześnie mając możliwość na wpłaty oraz wypłaty z konta – co jest dużą zaletą. Minusem tego rodzaju oszczędzania jest stosunkowo niskie oprocentowanie.

Analiza rynku w Polsce

Wartość oprocentowania zależna jest w dużej mierze od stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Dzięki aktualnej deflacji są one ustalane na dość niskim poziomie. Pamiętajmy jednak, że ich stopa realna jest wyższa niż kiedykolwiek.

Aktualne oferty bankowe

Najkorzystniejszą ofertą lokaty bankowej może szczycić się Idea Bank, proponujący „Lokatę Happy”. Najistotniejszą korzyścią jest wysokie oprocentowanie – 4% w skali roku - oraz status lokaty krótkoterminowej – 3 miesięcznej. Ponadto cechuje się zadowalającą kwotą minimalną oraz maksymalną - przedział znajduje się między 1 000 zł, a 10 000 zł.

Na drugim miejscu znajduje się „Lokata Bezkarna” banku BGŻ Optima. Jej zaletą jest oprocentowanie – 3,2% w skali roku, a także brak utraty nagromadzonych środków w momencie przedterminowego zerwania lokaty.

Jeżeli chodzi o konta oszczędnościowe, w czołówce znajduje się „Konto Godne Polecenia” Banku Zachodniego WBK oraz „Konto Zośka PRO” Idea Banku. Ich oprocentowanie to kolejno 4% oraz 3%. Obie oferty posiadają możliwość wygodnej obsługi internetowej.

Porównaj najlepsze lokaty na oszczednoscionline.pl i dowiedz się, który bank ma najlepsze oferty.


Twoja wiedza, Twoim wizerunkiem w sieci - Artelis.pl.

Zobacz naszą Ofertę.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

poniedziałek, 15 sierpnia 2016

Finansowa zaradność. Jak radzić sobie z problemami finansowymi?

Finansowa zaradność. Jak radzić sobie z problemami finansowymi?


Autor: Artelis - Artykuły Specjalne


W świecie kręcącym się wokół ekonomii nie ma możliwości uniknięcia problemów finansowych. Zetknie się z nimi każdy – biedny, bogaty, zorganizowany i działający spontanicznie. Dobrze wiedzieć, jak sobie wtedy poradzić.


 • Organizacja. Na co dzień możesz pozostawiać sprawy swojemu biegowi, ale kiedy rzeczy mają się kiepsko, musisz się zorganizować. Pierwszy krok to uporania się z problemami to próba oszacowania wielkości kłopotów, a więc przygotowanie budżetu oraz obliczenie deficytu. Dzięki temu będziesz mieć świadomość skali problemu.

 • Obniżenie kosztów. W 90% przypadków problemów finansowych można z powodzeniem ograniczyć zasięg kłopotów dzięki rezygnacji z niepotrzebnych wydatków. Nie jest to oczywiście przyjemne, bo trzeba przesiąść się z samochodu na rower albo do autobusu i odmówić sobie wyjścia do kina, ale nie można, cały czas wydając, wyjść z finansowego dołka.

 • Pożyczka. Nie jest to rozwiązanie uniwersalne, ale jeśli przeanalizujesz swoją sytuację i dojdziesz do wniosku, że problemy mają charakter przejściowy, możesz posiłkować się kredytem. Na stronie www.dobrykredycik.pl możesz sprawdzić oferty i je porównać. Dzięki temu możesz uniknąć na przykład kosztów związanych z przeterminowanym zadłużeniem albo po prostu utrzymać płynność finansową.

 • Zwiększenie dochodów. Bardzo często brzmi to jak mrzonka, ale złapanie dodatkowej pracy – weekendu na inwentaryzacji czy kilku dni na zbieranie truskawek lub ogórków nie będzie ujmą na honorze, a w wielu przypadkach pozwoli przetrwać najtrudniejszy okres przede wszystkim dlatego, że bardzo szybko dostaniesz do ręki konkretną, choć raczej niewielką sumkę. Oczywiście gdzieś w tle pojawi się tematy szukania lepszej posady, ale w przypadku niewielkich i przejściowych problemów skup się na dorobieniu na chwilę.

 • Restrukturyzacja zadłużenia. Może się przydać z różnych powodów, np. kiedy stracisz pracę albo zmienią się stopy procentowe. Sposobów restrukturyzacji długów jest kilka i oczywiście nie można wskazać jednego, który jest najlepszy w każdej sytuacji, ale można zawsze wspólnie z doradcami finansowymi lub samodzielnie przejrzeć dostępne opcje. O tym, że czasem utrata pracy może przynieść też pozytywne efekty, możesz przeczytać tutaj.

 • Stała kontrola. To ważne – możesz obcinać wydatki, możesz dorabiać na boku, możesz spróbować wziąć kredyt albo restrukturyzować zadłużenie, ale bez bieżącej kontroli budżetu niczego nie osiągniesz. Musisz w każdym momencie wiedzieć, jak wygląda Twoja sytuacja finansowa i czy kryzys ma się ku końcowi, czy trzeba szukać bardziej radykalnych metod niż te, z których już skorzystałeś.

Z problemami finansowymi jest jak z chorobą – łatwiej zapobiegać, niż leczyć, ale niezależnie od tego, jak wiele wysiłku włożysz w strategiczne przygotowanie, w którymś momencie coś zawsze pójdzie nie tak. Na szczęście większość kryzysów finansowych można zażegnać w bardzo prosty sposób, stosują jedną z najprostszych metod. Przede wszystkim jednak trzeba zrozumieć swoją sytuację i jej przyczyny i szybko podjąć działania naprawcze, bo bagatelizowany kryzys może wymknąć się spod kontroli.


Moja wiedza moim wizerunkiem w sieci - Artelis.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.